Kilka ważnych przepisów

Ważne!!!
Kilka pytań, odpowiedzi i… przepisów prawa, które warto znać, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
1. Namawianie do brania narkotyków.

Pamiętaj, że namawianie do brania narkotyków jest przestępstwem, szczególnie jeśli namawia się osobę nieletnią:
Art. 58.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie  albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Sprzedaż narkotyków.
Pamiętaj, że udzielanie narkotyków w celach zarobkowych jest przestępstwem:
Art. 59.1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania  do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Posiadanie narkotyków.
Art. 62.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1,   jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pamiętaj!!!
O każdym z wymienionych incydentów informuj policję. Nie bój się mówić. Dzięki Twojej odwadze uchronisz siebie i innych przed niebezpieczeństwem. Jeśli będziesz miał tego świadomość wygrasz z problemem!!!

Uważaj na…tabletkę gwałtu. Oto kilka wskazówek jak możesz uchronić się przed nieprzyjemnymi często nieodwracalnymi w skutkach zdarzeniami:

 • Unikaj samotnych wizyt w klubach i na imprezach lub w towarzystwie nieznanych Ci osób;
 • Informuj domowników, gdzie zamierzasz się bawić i o której godzinie planujesz powrót;
 • Nie pij niczego, co ofiaruje Ci nieznana osoba; pij z własnoręcznie otwartej butelki, a jeśli robi to barman żądaj by uczynił to na Twoich oczach;
 • Nie zostawiaj napoju bez opieki nawet, gdy odchodzisz tylko na chwilę.

Jeśli po wypiciu jakiegoś napoju poczujesz mdłości, zawroty głowy, bądź zaburzenia widzenia natychmiast szukaj pomocy u zaufanej osoby. W tym czasie staraj się unikać ciemnych ustronnych pomieszczeń. Bądź tam, gdzie jest dużo ludzi.

Jeśli zauważysz, że zostało popełnione przestępstwo przy użyciu tzw. „pigułki gwałtu” zgłoś się na policję możliwie jak najszybciej, aby umożliwić zebranie materiału dowodowego.

Gdy podejrzewasz, że ktoś mógł paść ofiarą „tabletki gwałtu”, zapewnij jej pomoc medyczną.


Unikaj alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! 1⁄2 kieliszka alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy, a 30 ml kieliszek to dawka śmiertelna!

Metanol najczęściej występuje w:

 • alkoholu niewiadomego pochodzenia, np. zakupionym na bazarach;
 • denaturacie;
 • odmrażaczach do szyb;
 • rozpuszczalnikach

Napojem alkoholowym  jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
 2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.


 Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
 2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1. Sprzedaż i podawanie alkoholu.
Art. 43.1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Przestępstwa z tego artykułu dopuszcza się osoba, która sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe :
1)   osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości (art. 15 ust.1 pkt 1 ustawy);
2)   osobom do lat 18 (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek klienta (art. 15 ust.2 ustawy);
3)   na kredyt lub pod zastaw.

2. Spożywanie alkoholu.
Art. 43¹. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
 
Zakazy dotyczą spożywania napojów alkoholowych (art. 14 ust. 1 i 2a-6 ustawy):
1)   na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2)   na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3)   w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4)   w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
5)   (uchylony);
6)   w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
 Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Art. 16. 1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.


Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 56.  Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Powrót na górę strony