Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Komendant
Wojewódzki
Policji
w Olsztynie
Jednoosobowe
stanowisko ds.
Księgowości
Pełnomocnik KWP
ds. Ochrony
Praw Człowiek
Zespół
Audytu
Wewnętrznego
Wydział
ds. Ochrony
Informacji
Niejawnych
Wydział Kadr
i Szkolenia
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Kontroli
Sekcja
Psychologów
Zespół
Prawny
I Zastępca KWP
w Olsztynie
nadz. sł. prewencyjne
Wydział
Postepowań
Administracyjnych
Wydział
Prewencji
Wydział
Ruchu
Drogowego
Sztab
Policji
Wydział
Konwojowy
Oddział
Prewencji
Policji
Samodzielny
Pododdział
Kontrterrorystyczny
Policji
Zastępca KWP
w Olsztynie
nadz. sł. kryminalną
Wydział
do walki
z Korupcją
Wydział
do walki
z Przestępczością
Gospodarczą
Wydział
do walki z
Cyberprzestępczością
Wydział
Kryminalny
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Zastępca KWP
w Olsztynie
nadz. sł. wspomagającą
Wydział
Finansów
Wydział
Łączności
i Informatyki
Wydział
Transportu
Wydział
Zaopatrzenia
Wydział
Inwestycji
i Remontów
Sekcja
Zamówień
Publicznych
i Funduszy
Pomocniczych
Zespół
Bezpieczeństwa
i Higieny
Pracy
Powrót na górę strony