Zespół do Spraw Cudzoziemców

Zespół do Spraw Cudzoziemców

 

Zespół do spraw CUDZOZIEMCÓW

 • specjalista Ewa Borzoł tel. 47 7314317
 • specjalista Marzena Szyler 47 7314315

Do zadań Zespołu należy:

 • udzielanie na wniosek wojewody informacji w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach ubiegających się o zalegalizowanie pobytu w Polsce i nadanie obywatelstwa   polskiego,
 • prowadzenie postępowań w sprawie unieważniania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • udzielanie informacji  w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach na wniosek:
  -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Straży Granicznej, wobec których zaistnieją przesłanki  do udzielania zgody na          pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rady do Spraw Uchodźców ubiegających  się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • występowanie   z wnioskiem do właściwego  organu Straży Granicznej,  o wydanie  decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, cofnięcia cudzoziemcowi zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
 • koordynowanie działań jednostek Policji i wykonywanie czynności w sprawach zobowiązania  cudzoziemców do powrotu,  unieważnienia zezwolenia na  przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wydaleń obywateli UE,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umieszczenia danych osobowych cudzoziemca w  wykazie osób niepożądanych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowanie wniosków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do Komendanta Głównego Policji o wystąpienie z wnioskiem do wojewody w sprawie wydania decyzji o wydaleniu obywatela państw członkowskich UE,
 • koordynowanie czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem  cudzoziemca     przez  jednostki Policji województwa do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej,
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w aplikacji POBYT&MRG,
 • nadzorowanie problematyki postępowań w sprawach cudzoziemców, realizowanej w jednostkach Policji szczebla powiatowego oraz organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców przez komendantów powiatowych/miejskich Policji województwa,
 • opracowanie i nadzór nad  wdrażaniem  w  Komendzie i jednostkach Policji województwa rekomendacji wpisanych w Plan wdrożenia dla dokumentu  „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”,
 • nadzór nad pobytem małoletnich nie będących obywatelami polskimi na terenie  
  województwa w celach resocjalizacyjnych.
Powrót na górę strony