Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  DURA LEX, SED LEX  Twarde prawo, ale prawoZwalczaniem przestępczości w zakresie:

 • Obrotu gospodarczego
 • Obrotu kapitałowego i bankowego
 • Obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • Przestępstw komputerowych (w tym oszustwa i wyłudzenie w sieci internetowej)
 • Przestępstw z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych
 • Przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową
 • Przestępstw podatkowych, celnych i dewizowych
 • Obrotu paliwami, metalami i innymi produktami pozyskanymi  nielegalnie
 • Przestępstw godzących w ochronę dóbr kultury narodowej
 • Fałszerstw i oszustw w związku z działalnością gospodarczą
 • Przestępstw przeciwko środowisku
 • Przestępstw z prawa budowlanego
 • Przestępstw ubezpieczeniowych
 • Przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej
 • “Prania brudnych Pieniędzy”
 • Poszukiwaniem majątku pochodzącego z dokonanych przestępstw


Ponadto realizujemy inne zadania związane z szeroko rozumianą problematyką przestępczości takie jak:

 • nadzorowanie pracy  podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie wytycznych, instrukcji, informacji  nadesłanych przez KGP,
 • analiza i sprawozdawczość wyników pracy pionu dw. z PG woj. warmińsko-mazurskiego,
 • monitorowanie internetu w zakresie przestępczości gospodarczej,
 • organizacja, koordynacja i realizacja na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego czynności pozostających w zakresie "śledztwa finansowego".

 

 

Powrót na górę strony