Zadania Sztabu

ZADANIA SZTABU

Sztab Policji zajmuje się szeroko rozumianym monitorowaniem, analizą zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowaniem sił wzmocnienia Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie oraz Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji KWP w Olsztynie, a także koordynuje związane z tym wszelkie działania Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizuje przedsięwzięcia planistyczno – obronne i koordynuje w tym zakresie przygotowania podległych jednostek/komórek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego do wykonywania zadań w sytuacji szczególnego zagrożenia, w tym w warunkach wprowadzenia ustawowo określonych stanów nadzwyczajnych.

Przygotowuje i aktualizuje plany działań podległych jednostek organizacyjnych Policji
w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, naruszeń ładu i porządku publicznego oraz klęsk żywiołowych.

Podejmuje przedsięwzięcia związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowych o charakterze klęsk żywiołowych, awarii technicznych, zagrożeń terrorystycznych, w tym również związanych
z informacją o podłożeniu urządzenia wybuchowego bądźujawnieniem przedmiotu, który może zawierać materiał lub urządzenie wybuchowe w fazie zapobiegania, reagowania, przeciwdziałania i odbudowy.

Opracowuje plany ratownicze określające charakter zagrożenia, rodzaj przedsięwzięcia i zadań Policji, zmierzających do przeciwdziałania ich występowaniu,minimalizacji szkód i strat.

Organizuje i koordynuje działania związane z realizacją zabezpieczeń policyjnych, w tym zgromadzeń/manifestacji/protestów, sportowych, artystyczno-rozrywkowych imprez masowych, pobytu VIP-ów, przejazdów kibiców oraz innych zdarzeń mogących prowadzić do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego na terenie województwa.
Analizuje i przekazuje do zainteresowanych jednostek informacje o bieżących, najważniejszych zdarzeniach
oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub zakłóceniach porządku publicznego.
Realizuje zadania wynikające z prowadzenia Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego ds. Spraw Imprez Masowych. Opracowuje i przygotowuje plany poważniejszych zabezpieczeń policyjnych występujących na terenie Naszego województwa, a w określonych okolicznościach również na terenie kraju.

Sprawuje bieżący nadzór i koordynuje przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem Stanowisk Kierowania jednostek organizacyjnych Policji województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej oraz zdarzeń, które swoim zasięgiem obejmują więcej niż teren jednego powiatu, przejmuje dowodzenie i koordynuje działania jednostek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Powrót na górę strony