Sztab Policji

Misja Policji

Systematycznie poprawiając skuteczność,
służymy społeczeństwu
zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny
zgodnie z zasadami
demokratycznego państwa prawa.

 

Struktura Sztabu Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 153 00
fax. 47 73 153 05

e-mail: naczelnik.sztab@ol.policja.gov.pl

 

p.o. Naczelnik Wydziału

podinsp. Sebastian Szubzda

 

p.o. Zastępca Naczelnika

nadkom. Krzysztof Zagrobelny

 


 

    Zespół Dyżurnych
tel. 47 73 153 03

Zespół Operacji Policyjnych
tel. 47 73 153 11

    Zespół Zarządzania Kryzysowego
tel. 47 73 153 02

 

    Sekretariat Wydziału
tel.  47 73 153 00
fax 47 73 153 05

ZESPÓŁ DYŻURNYCH:

Sprawuje bieżący nadzór i koordynuje funkcjonowanie oraz realizację zadań na Stanowiskach Kierowania komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Prowadzi bieżącą analizę zdarzeń na terenie województwa, koordynuje poważniejsze działania Policji oraz zapewnia właściwy obieg informacji.
W sytuacjach tego wymagających kieruje do działań dodatkowe siły wzmocnienia.

Współdziała ze Stanowiskami Kierowania komend wojewódzkich Policji w kraju oraz pozapolicyjnymi służbami dyżurnymi szczebla wojewódzkiego w celu pozyskiwania i wymiany informacji na temat ewentualnych zagrożeń.
Organizuje i koordynuje na terenie województwa działania blokadowo-pościgowe,
a w uzasadnionych przypadkach współpracuje w przedmiotowym zakresie ze Stanowiskami Kierowania województw ościennych.                                             

ZESPÓŁ OPERACJI POLICYJNYCH:

Zajmuje się rozpoznaniem i analizą zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas odbywających się sportowych, artystyczno-rozrywkowych imprez masowych, zgromadzeń, pobytu VIP-ów, przejazdów kibiców oraz innych zdarzeń mogących prowadzić do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego.

Koordynuje działania podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie planowania i zabezpieczenia powyższych przedsięwzięć, współpracuje w przedmiotowym zakresie
z organami administracji publicznej, a w uzasadnionych przypadkach organizatorami imprez i innymi instytucjami.

Wypracowuje oraz wdraża nowe formy i metody działania Policji w zakresie zabezpieczenia realizowanych przedsięwzięć.

Realizuje zadania wynikające z prowadzenia Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych oraz współdziała w tym zakresie z uprawnionymi podmiotami.

Prowadzi i koordynuje zagadnienia z zakresu negocjacji policyjnych oraz nieetatowych grup  rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, działań minersko-pirotechnicznych
i prewencyjnych Policji na obszarze administracyjnym województwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Zajmuje się rozpoznaniem i analizą zagrożeń oraz podejmowaniem przedsięwzięć związanych z zaistnieniem szeroko rozumianych sytuacji kryzysowych o charakterze klęski żywiołowej, awarii technicznej, zagrożeniem bezpieczeństwa państwa na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w fazie zapobiegania, reagowania, przeciwdziałania
i odbudowy. Koordynuje w przedmiotowym zakresie realizacje zadań
w podległych jednostkach organizacyjnych Policji województwa warmińsko-mazurskiego oraz współpracuje na poziomie wojewódzkim z podmiotami pozapolicyjnymi, przewidzianymi do reagowania w przypadku zaistnienia takich zdarzeń.

 

Powrót na górę strony