Fundusze pomocowe

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1. W dniu 20.10 2021 r. zostało podpisane Porozumienie Finansowe Nr 110/PL/2021/FBW dotyczące projektu "Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności" nr PL/2020/PR/0110 dofinnsowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w ramach Celu szczegółowego 5 "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości", Cel krajowy 4 "Przestępczość-wspieranie ofiar"). Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie jako Liderem Projektu. Partnerami projektu są KWP w Olsztynie, KWP w Gorzowie Wielkopolskim, KWP w Lublinie oraz KWP w Białymstoku. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat specyfiki zorganizowanych oszustw metodą na tzw. "wnuczka" pod różną legendą (na wnuczka, na policjanta, na wypadek), w tym kampanię edukacyjno - informacyjną oraz spotkania bezpośrednie z seniorami na terenie 5 województw (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego).

Cele szczegółowe to:

- wzmocnienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji poprzez udział w seminariach i szkoleniach z zakresu wsparcia dla ofiar oszustw metodą na tzw. "wnuczka";

- wdrożenie procedur związanych ze zgłaszaniem zdarzeń związanych z oszustwami metodą "na wnuczka";

- podniesienie skuteczności działań oraz koordynacja pomiędzy Policją a podmiotami finansowymi w identyfikowaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw popełnianych na tzw. "wnuczka";

- podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie metod współdziałania z grupami docelowymi tj. z seniorami, instytucjami publicznymi.

W dniach 31.05-01.06.2022 oraz 08-09.06.2022 r. odbyły się w Rynie dwa seminaria regionalne dla funkcjonariuszy Policji pionu prewencji oraz pionu krymianlnego z garnizonu warmińsko-mazurskiego, których celem było wzmocnienie kompetencji funkcjonariuszy Policji w obszarze rozpoznania przestępstw, metod działania sprawców, sposobów ich popełniania poprzez wykorzystywanie w tym celu szeroko pojętej cybertechnologii, łacznie z bogatą ofertą platformy płatności elektronicznych oraz z jakże często wykorzystywanym przez sprawców obszarem, jakim jest komunikacja elektroniczna. W szkoleniach wzięło udział łącznie 95 funkcjonariuszy. Do prowadzenia szkoleń zaproszono doświadczonych przedstawicieli podmiotów współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie. Byli to reprezentujący Szkołę Policji w Szczytnie kom. Wojciech Warczak z Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalne; Pani Anna Stalewska, Pani Joanna Olszewska oraz Pan Sławomir Kaliski z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Olsztynie, a także poinsp. Jacek Doliński- Kierownik Sekcji Psychologów działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W dniu 21 września 2022 w Olsztynie odbyło się również szkolenie dla przedstawiceli podmiotów finansowych województwa warmińsko-mazurskego. w którym udział wzięli przedstawiciele banków, urzędów pocztowych oraz innych instytucji, do których często zgłaszają się potencjalne ofiary przestępstw, by za ich pośrednictwem przekazać oszustom znaczne kwoty pieniędzy. Uczestników szkolenia powitał insp. Edward Szydłowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, który podkreślił, jak ważną rolę odgrywa współpraca funkcjonariuszy z przedstawicielami podmiotów finansowych na rzecz zwalczania przestępczości. Celem szkolenia było zaprezentowanie mechanizmów działania przestępców, wypracowanie procedury postępowania w przypadku kontaktu z potencjalną ofiarą oraz skutecznego współdziałania z funkcjonariuszami Policji. W części wykładowej omówione zostały mechanizmy popełniania przestępstwa oszustwa przy użyciu socjotechnik, podinsp. Jacek Doliński – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie podzielił się z zebranymi wiedzą na temat metod manipulacji przestępczej, a przedstawiciel WSPol w Szczytnie - podkom. Marcin Czosnek z Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych zaprezentował wykład na temat zakresu obowiązywania tajemnicy bankowej, statusu pokrzywdzonego oraz wybranych metod oszustw finansowych podejmowanych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz roli sektora bankowego w przeciwdziałaniu tego typu zachowaniom. 

W ramach projektu odbyło się również spotkanie inauguracyjne projektu zorganizowane w dniach 17-19.11.2021 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie - Lidera Projektu oraz seminarium krajowe organizowane przez Komende Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 26-29 września 2022 w Lubniewicach. 

W dniach 01-02.12.2022 r. oraz 12-13.12.2022 r. odbyły się dwa szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla funkcjonariuszy Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Udział w szkoleniach wzięło 46 funkcjonariuszy. 

Projekt trwa do 30.06.2023 r. 

Łączna wartość projektu to 1 873 782,93 PLN, w tym kwota dofinansowania to 1 405 337,20 PLN.

          

2. W dniu 03.01.2022 r. zostało podpisane Porozumienie Finansowe Nr 112/PL/2022/FBW dotyczące projektu nr PL/2020/PR/0112 "Power On - podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw" dofinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (w ramach Celu szczegółowego 5 "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości", Cel krajowy 4 "Przestępczość-wspieranie ofiar"). Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku jako Liderem Projektu. Partnerami projektu są KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie oraz Szkoła Policji w Pile. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia ofiar handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści, jak również ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania internetu. 

W ramach projektu odbyły się dotychczas:

Dwa Webinaria zorganizowane przez Szkołę Policji w Pile dla funkcjonariuszy Policji: 

- webinarium "Rola Policji w zakresie indentyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar przestępstw" w dniu 08.12.2021 r.

- webinarium "Zadania i sposoby działania funkcjonariuszy Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw" w dniu 14.12.2021 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa online przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku:

- "Pokrzywdzony w cyberprzestrzeni" w dniu 03-04.03.2022 r.

Szkolenie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką w Szczecinie:

- "Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni" w dniach 09-11.05.2022 r.

Szkolenie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku:

- "Kominikacja interpersonalna, różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstw" w dniach 11-12.05.2022 r.

Konferencja naukowa zorganizowana przez Szkołę policji w Pile:

- "Wspieranie ofiar przestępstw" w dniach 17-18.05.2022 r.

Szkolenia organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie:

W dniach 8-9 września 2022 r. odbyło się w Starych Sadach seminarium szkoleniowe w tematyce wsparcia osób dotkniętych przestępstawmi motywowanymi nienawiścią, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Policji służby prewencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaproszeni goście. W trakcie dwóch dni szkoleniowych omówiono zagadnienia związane z respektowaniem praw człowieka, mowy nienawiści, w tym przestępstw popełnianych z nienawiści w ujęciu psychologicznym oraz prawnym. Ponadto dyskutowano na temat podejmowanych przez Policję działań profilaktycznych w obszarze mowy nienawiści.

W dniach 12-14 września 2022 r. oraz 21-23 września 2022 r. odbyły się w Starych Sadach szkolenia dla policjantów służby kryminalnej i służby prewencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego. W sumie przeszkolono 100 osób w tematyce rozpoznania zjawiska handlu ludźmi – wsparcia ofiar przestępstw. W trakcie szkoleń zostały omówione następujące zagadnienia: -  rodzaje i formy współcześnie występujących przestępstw – w tym praca niewolnicza, - ofiara handlu ludźmi, uniwersalne symptomy w zachowaniu i wyglądzie osoby z podziałem na osobę dorosłą i małoletnią, wsparcie osób dotkniętych przestępstwem handlu ludźmi, - ujawnianie i zapobieganie przestępczości przygranicznej ukierunkowanej na wykorzystanie osób w celach komercyjnych – zadania Straży Granicznej w obszarze zapobiegania handlowi ludźmi, - metody pracy służby kryminalnej w systemie wykrywania sprawców przestępstw handlu ludźmi, na przykładzie działań funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, - zadania dla służby prewencyjnej wynikające z Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024. Powyższe zagadnienia prezentowali: - Pani Irena Dawid – Olczyk – Prezes Fundacji LA STRADA, - Pan Paweł Golonka – ekspert ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi, - mjr Tomasz Nowak – ekspert Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, - mł. asp. Monika Bartecka – asystent Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, - asp. szt. Monika Zielińska – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.

W dniach 18-19 października 2022 r. odbyło się w Kromerowie szkolenie dla pracowników placówek oświatowych. Tematem szkolenia było „Wsparcie osób dotkniętych przestępstwami motywowanymi nienawiścią” czyli szeroko rozumianego pojęcia „hejtu”. W seminarium szkoleniowym uczestniczyli nauczyciele i psychologowie szkolni z warmińsko-mazurskich placówek oświatowych. Grupa 60 nauczycieli została podzielona na trzy mniejsze, 20-sto osobowe zespoły, w których podczas dwóch dni szkoleniowych realizowali zagadnienia takie jak: - Społeczno-socjologiczne uwarunkowania przestępczości motywowanej nienawiścią – determinanty skutecznej prewencji, - Rozpoznanie zjawiska przestępczości motywowanej nienawiścią. Rodzaje przestępstw, ich kwalifikacja prawna, odpowiedzialność karna sprawców. Prawne formy dokonywania zgłoszeń do uprawnionych organów ścigania, - Modele postępowania z małoletnią osobą dotkniętą przestępstwem motywowanym nienawiścią. Wsparcie osób w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich. Rozmowa i praca wspierająca w środowisku (szkoła, placówka oświatowa).

W ramach projektu zakupiono pojazd specjalny marki Volkswagen Crafter Furgon wraz z wyposażeniem dodatkowym - Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zakup Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw ma na celu ułatwienie kontaktu między policjantem a ofiarą przestępstwa. Pojazd specjaly zapewni osobie pokrzywdzonej komfort i godne warunki do rozmowy i zgłoszenia przestępstwa. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż policjant będzie dojeżdżać do miejsca zamieszkania wskazanej osoby. Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw zaadaptowane zostało w taki sposób, aby policjant mógł dokonać czynności przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania świadka. Dodatkowym zadaniem, jakie spełniać będzie Mobilne Centrum to zapewnienie miejsca bezpiecznej i przyjaznej rozmowy policjanta z osobą małoletnią. 

Odbiorcami MCPOP będą głównie osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a także MCPOP będą również wykorzystywane przez policjantów pełniących dyżury dochodzeniowo – śledcze w sytuacjach, gdy zajdzie konieczność dojazdu do osoby pokrzywdzonej – jako ofiary wymagającej wsparcia. Ponadto MCPOP jest wykorzystywane w przypadku prowadzenia rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych dla nieletnich. MCPOP oprócz funkcji pomocowej posiada funkcje profilaktyczną i jest wykorzystywany do działań edukacyjno – promocyjnych, takich jak dni otwarte jednostek Policji, targi militarne, festyny, spotkania z dziećmi, młodzieżą, mieszkańcami i turystami itp.

Łączna wartość projektu to 4 332 807,18  PLN, w tym kwota dofinansowania to 3 249 605,38 PLN.

Powrót na górę strony