Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia, w rocznicę podpisania w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzień ten poświęcony jest ludziom walczącym o poszanowanie praw i wolności każdego człowieka. Deklaracja ustanowiła kanon praw społecznych, politycznych i obywatelskich, które przysługują wszystkim ludziom. To pierwszy dokument dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został ustalony i przyjęty przez niemal 200 państw.

Doświadczenia II wojny światowej skłoniły państwa do podjęcia działań, które zminimalizują prawdopodobieństwo powtórzenia się historii masowego łamania praw człowieka oraz ludobójstwa. W 1966 roku na bazie Deklaracji uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, które jako umowy międzynarodowe od początku obowiązywały wszystkich sygnatariuszy. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ.

Ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swoich praw i godności, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności oraz swego bezpieczeństwa - te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji „policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka”. Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby. Od 2004 roku w Policji działa sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka natomiast w terenie wykonuje swoje zadania 17 pełnomocników KWP/KSP wspomaganych przez nieetatowych Pełnomocników w szkołach Policji.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony praw Człowieka realizuje wiele zadań, mających na celu wzmocnienie przestrzegania praw człowieka na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W ramach prowadzenia działalności edukacyjno – informacyjnej jest zaangażowany w realizację zadań o tematyce antydyskryminacyjnej, etyki policyjnej, z zakresu walki ze środowiskową zmową milczenia oraz przeciwdziałania stosowaniu tortur i nieludzkiego oraz poniżającego traktowania.

Więcej na temat działalności Pełnomocnika KWP w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka można przeczytać na stronie:

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/brak/pelnomocnik/30239,Pelnomocnik-KWP-ds-Ochrony-Praw-Czlowieka.html

(sk/tm)