Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mrągowo: Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii

W Mrągowie odbyły się spotkania poświęcone przeciwdziałaniu handlu ludźmi, a także towarzyszącym im przestępstwom. W wyniku partnerskiej współpracy między Polską, a holenderską Policją, zrealizowano projekt pn. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii".

Uczestnikami zorganizowanych dwóch spotkań oprócz policjantów była młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu mrągowskiego, nauczyciele, osoby poszukujący pracy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Gminnych, Kuratorskiej Służby Sądowej oraz instytucji na co dzień pracujących z młodzieżą. 

 

W trakcie spotkań przedstawicielka Komendy Głównej Policji podkom. Katarzyna Świątek, omówiła aspekty związane z  problematyką handlu ludźmi, m.in. ogólny zarys zjawiska, dane statystyczne dot. przestępstw związanych z handlem ludźmi na terenie Polski oraz program współpracy między  Polską, a holenderską Policją w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

 

Następnie głos zabrały przedstawicielki holenderskiej policji: Pani Irena de Ruig - specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland, i pani Dorota Dines z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem. Funkcjonariuszki omówiły przepisy prawne regulujące zatrudnienie cudzoziemców, konkretne przypadki handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii. Ponadto poruszyły tematy „Bezpieczny wjazd do pracy na terytorium Holandii”, „Gdzie szukać pomoc, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?”, „Jakie zarobki są realne przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii?”, „Najczęstsze przypadki wykorzystywania Polaków przy pracy” oraz „Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii".

 

Spotkania miały na celu podniesienie  świadomości prawnej uczestników dotyczącej kwestii pracy w Holandii, by ograniczyć ilość przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do pracy, w tym również prostytucji. Dlatego zagraniczni goście mówili o  zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową do Holandii.

Niestety wynika to z tego, że procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo dochodowym.

Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej. Niestety handel ludźmi jest przestępstwem, który nie zna granic. Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa podejmowane są też działania wykraczające poza granice naszego kraju. Współpraca Policji z różnych państw, w tym z zagranicznymi oficerami łącznikowymi, a także międzynarodowymi instytucjami policyjno-prokuratorskimi odgrywa ważna rolę w walce z tego typu przestępstwami.

 

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Urzędem Miejskim w Mrągowie oraz Zespołem Szkół nr 1 w Mrągowie.

Dk/kw

  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
  • handel ludźmi Holandia
Powrót na górę strony