Rekrutacja do Policji

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Informujemy o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Przyjęcia do służby w Policji w 2024 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 

TERMINY PRZYJĘĆ W 2024 ROKU:

4 marca,

24 kwietnia,

8 lipca,

9 września,

30 października,

30 grudnia.

 

We wskazanych terminach przyjmowane są osoby, które pozytywnie ukończyły całą procedurę doboru do służby w Policji. Dokumenty o przyjęcie do służby przyjmujemy przez cały rok.

 

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W POLICJI?

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych.

 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (kopia w postaci papierowej – oryginały dokumentu do wglądu).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 

 1. pisemnego podania o przyjęcie do służby w Policji adresowanego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
 2. wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby (dostępny na stronie internetowej KWP w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl, Komendy Głównej Policji www.policji.gov.pl, oraz stacjonarnie, w każdej komendzie miejskiej lub powiatowej Policji),
 3. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kopia w postaci papierowej – oryginały dokumentów do wglądu),
 4. świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie książeczka wojskowa albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (kopia w postaci papierowej – oryginały dokumentów do wglądu),
 5. dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kopia w postaci papierowej – oryginały dokumentów do wglądu),

 

Wymagane dokumenty można złożyć:

osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie -
Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn, w
poniedziałki w godz. 8.00-17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.30

Kandydaci spoza Olsztyna i powiatu olsztyńskiego mają możliwość składania kompletu dokumentów w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

przesłać pocztą na adres:

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej

Wydziału Kadr i Szkolenia

KWP w Olsztynie

10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5

przesłać drogą elektroniczną na adres

sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

telefon do kontaktu:

numer telefonu: 47 73 14400,

Uwaga kandydaci !

Kandydat, który składa dokumenty osobiście musi posiadać przy sobie ich kopię i oryginał do wglądu, w przypadku przesłania kompletu dokumentów pocztą bądź drogą elektroniczną oryginał dokumentu należy okazać w terminie wskazanym przez pracownika Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej WKiSz KWP w Olsztynie (dotyczy dokumentów wskazanych w pkt 3,4,5 i książeczki wojskowej).

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnie 8 września 2008 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

4.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z późn. zm.)

5

8.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

10.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

 

 

 

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko-
  -mazurska.policja.gov.pl)
 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023r., poz. 171) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

 

 

Powrót na górę strony