Etapy postępowania kwalifikacyjnego do Policji

Etapy postępowania kwalifikacyjnego do Policji

1. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

 

1.1.  Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji dokumentów wskazanych w ogłoszeniu, które podlegają ocenie przez pracownika Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie, pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, zgodnie z ustawą o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

1.2.  Test wiedzy

- realizowany jest w formie testu składającego się z 40 pytań i trwa 40 minut,

- do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest

 prawidłowa,

- za każda poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 punkt,

- maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania równa jest 40,

- w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji,

- pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

 

1.3.  Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej mający na celu ocenę motoryki kandydata do służby, polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wynik uzyskany przez kandydata przeliczany jest w systemie punktowym;

- kandydat uzyskuje pozytywny wynik, jeżeli nie przekroczy czasu określonego jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1min. 41 s.,

- tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

- maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów,

- pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej uzyskuje kandydat do służby, który za prawidłowe wykonanie ćwiczeń tego testu otrzymał co najmniej 43 punkty (tj. uzyskał czas 1min. 41 s.),

- test ma charakter selekcyjny.

 

 

1.4.  Test psychologiczny

Na ten etap postępowania kandydat kierowany jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej. Test psychologiczny przeprowadzony jest w terminie wyznaczonym przez pracowników Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie.

Test psychologiczny przeprowadzony jest przez psychologa.

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie predyspozycji:

- intelektualnych, w szczególności ocenę poziomu rozwoju intelektualnego,

- osobowościowych, w szczególności ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach oraz określenie poziomu dojrzałości społecznej.

Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z testu psychologicznego. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

 

1.5.  Postępowanie sprawdzające

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z odstąpieniem od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych w poszczególnych komendach powiatowych/miejskich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, a także
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest to proces czasochłonny.

 

1.6.  Rozmowa kwalifikacyjna

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące obszary:

- umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami,

- motywacja do podjęcia służby w Policji,

- społeczna postawa wobec ludzi,

- umiejętność autoprezentacji.

Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza zespół powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków zespołu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli uzyska od 36 do 60 punktów.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

 

1.7.  Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji


      Celem tego etapu postepowania jest ustalenie przez Rejonową Komisję Lekarską MSW w Olsztynie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Na ten etap skierowani zostają kandydaci, którzy uzyskali pozytywne wyniki
z poszczególnych etapów postępowania oraz uzyskali największą liczbę punktów, spośród tych kandydatów, którzy spełniają ww. wymagania, przy uwzględnieniu minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

2.     SYSTEM PUNKTOWY I LISTA RANKINGOWA

 

System punktowy umożliwia stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 

2.1.  Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania

1.

Test wiedzy

40

2.

Test sprawności fizycznej

60

3.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

160

 

2.2. Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak:
sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

2.3. Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych

6

4.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1084)

5

8.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

10.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach oraz punkty za preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia i umiejętności są sumowane.

 

3.      PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Kandydaci po pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów. Lista rankingowa podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów do służby, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów do służby. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu, o którym mowa w § 31 ust. 3 (test psychologiczny). W przypadku kandydata do służby, o którym mowa w art. 25 ust. 11, 13 lub 14 ustawy o Policji, przyjęcie to nie może nastąpić później niż przed upływem 24 miesięcy od dnia umieszczenia go po raz pierwszy na liście kandydatów do służby, o której mowa w § 53 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109)

Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, kandydaci którzy zostali na niej umieszczeni, zostają przyjęci do służby w Policji, do wybranych przez siebie jednostek organizacyjnych Policji.

W przypadku braku wakatu we wskazanej przez kandydata jednostce Policji ma on możliwość pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej zaproponowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Nowo przyjęci funkcjonariusze kierowani są, co do zasady na 6 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe, odbywające się w jednej ze szkół Policji na terenie kraju. Pozytywne ukończenie szkolenia jest warunkiem niezbędnym do dalszego pełnienia służby w Policji.

Powrót na górę strony