Zakres Działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie jest organem administracji rządowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, działającym w imieniu wojewody, a także działający w imieniu własnym. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podlega Komendantowi Głównemu Policji

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie jest przełożonym policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego wojewodzie warmińsko-mazurskiemu. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komend: wojewódzkiej, miejskich i powiatowych Policji, określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie to jednostka nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie m.in.:

Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok.

Koordynuje i nadzoruje działalność komend w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.

Kontroluje sprawność działania jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw oraz zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wydawane jest czasopismo:  „Informator KWP w Olsztynie” oraz  prowadzona jest strona internetowa warmińsko-mazurskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Olsztynie .

 


Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie znajduje się przy ul. Partyzantów 6/8.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Film Zakres dzialań KWP w Olsztynie

Pobierz plik Zakres dzialań KWP w Olsztynie (format mp4 - rozmiar 42.67 MB)

 

Powrót na górę strony