Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

ZespÓł Bezpieczeństwa i higieny pracy

 

tel.  47 73 154 09
      47 73 153 94

e-mail: bhp@ol.policja.gov.pl

 

Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podlega bezpośrednio pracodawcy i działa w oparciu o art. 237¹¹ Ustawy Kodeks pracy, art. 71a- c Ustawy o Policji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Zespół realizuje zadania służby BHP, określone wyżej wymienionymi przepisami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w stosunku do podległych komórek organizacyjnych, poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

  1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych komendy;
  2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
  3. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych komendy;
  4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zwierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
  5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  6. udział w przekazywaniu do użytkowania budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
  7. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
  8. udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego;
  9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.
Powrót na górę strony