"Zanim będzie za późno"

Zanim będzie za późno - opis programu

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania[1] przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dowodzą, iż co czwarty uczeń klasy gimnazjalnej ma za sobą doświadczenia związane z używaniem marihuany lub haszyszu, natomiast co dziesiąty uczeń wąchał substancje w celu odurzenia się. Podobnie wygląda sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie więcej niż co trzeci próbował marihuany lub haszyszu, a więcej niż co czwarty uczeń ma za sobą doświadczenie łączenia alkoholu i marihuany, a co dziesiąty łączył alkohol z tabletkami.

Powyższe dane potwierdzają wzrost liczby młodzieży uzależnionej od różnorodnych substancji, które niszczą nie tylko zdrowie fizyczne ale też negatywnie wpływają na psychikę młodych ludzi. Uzależnienia mają ścisły związek z popełnianiem czynów zabronionych oraz łamaniem norm społecznych i prawnych. Narkomania stała się problemem społecznym, a procesy rozprzestrzeniania się tego zjawiska wzmagają się wraz ze wzrostem roli środków masowego przekazu i różnorodnej komunikacji opartej na demokratycznych postanowieniach prawnych.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego realizują szereg działań edukacyjno - profilaktycznych ukierunkowanych między innymi na zapobieganie zjawisku narkomanii, gdzie problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież istnieje od dawna. Policjanci jednostek terenowych uczestniczą głównie w spotkaniach z młodzieżą szkolną, ale współpracują też z nauczycielami i rodzicami.

Dzięki wspólnym inicjatywom podejmowanym na rzecz dzieci i młodzieży z instytucji wykonującej jedynie działania represyjne Policja stała się  profesjonalnym partnerem do współpracy i pomocy społeczeństwu szkolnemu.

Pomimo, podejmowanych działań zapobiegawczych problem uzależnień wzrasta, dlatego istnieje ciągła potrzeba opracowywania i wdrażania nowych przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę stanu faktycznego.

Niniejszy program „Zanim będzie za późno”, będzie skierowany  do rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym założeniem programu będzie dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy, by razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej tak szybko rozprzestrzeniającym się zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią. Podczas spotkań rodzice poprzez wypracowanie odpowiednich metod współpracy z nauczycielem, pedagogiem, a przede wszystkim swoim dzieckiem  nauczą się, jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemu, zanim będzie za późno.

Spotkania edukacyjne prowadzone przez policjanta i specjalistę ds. uzależnień będą organizowane raz w miesiącu na terenie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz ograniczenie używania narkotyków przez dzieci i młodzież gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Zwiększenie zaangażowania rodziców w działania zapobiegające używaniu środków psychoaktywnych przez uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

2. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, w tym przede wszystkim:

- rozpoznawanie symptomów zażywania narkotyków przez młodzież,

- podniesienie świadomości pod kątem aspektów prawnych związanych z narkotykami;

- zdobycie wiedzy na temat form i możliwości uzyskania pomocy w przypadku pojawienia się problemu związanego z narkotykami.

3. Aktywizacja rodziców do działań na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

4. Zbudowanie skutecznych mechanizmów współpracy nauczycieli – rodziców – uczniów i Policji.

 

PATRONAT

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 

PATRONAT  MEDIALNY

- TVP Olsztyn;

- Polskie Radio Olsztyn.

 

ORGANIZATORZY

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;

- Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

PARTNERZY

Prawidłowe wdrażanie i funkcjonowanie programu uzależnione jest od współdziałania innych podmiotów z Policją, jako głównym organizatorem Programu. Wśród nich będą:

   - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie,

- media,

- Komendy Miejskie/Powiatowe Policji,

- Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczne, terapeutyczne,  powiatowe stacje sanitarno- epidemiologiczne.

 

ETAPY WDRAŻANIA PROGRAMU

 1. Ogłoszenie konkursu dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na opracowanie telewizyjnego spotu reklamowego pn. „Zanim będzie za późno”, zachęcającego rodziców do współpracy i udziału w programie profilaktyczno - edukacyjnym, będącego materiałem wyjściowym do opracowania spotu emitowanego na antenie TV;

  (termin realizacji styczeń/luty 2014 r.)
   
 2. Ogłoszenie konkursu dla uczniów gimnazjum na opracowanie plakatu promującego program profilaktyczno - edukacyjny pn. „Zanim będzie za późno”;

  (termin realizacji styczeń/luty 2014 r.)
   
 3. Rozpropagowanie programu profilaktyczno – edukacyjnego poprzez emisję spotu telewizyjnego, kolportaż ulotek, plakatów na terenie całego województw;

  (termin realizacji – luty/marzec 2014 r.)
   
 4. Zorganizowanie wojewódzkiej konferencji z udziałem uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli. rozpoczynającą cykl spotkań edukacyjnych;

  (termin realizacji luty/marzec 2014 r.)
   
 5. Organizowanie spotkań edukacyjnych z udziałem rodziców przez policjantów i przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i terapeutycznych, stacji sanitarno - epidemiologicznych.

  (termin realizacji – od marca 2014 r.)

 

ZADANIA DO REALIZACJI:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie:

 1. Nawiązanie współpracy z Kuratorium Oświaty w Olszynie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i mediami;
 2. Rozesłanie do komend miejskich/powiatowych Policji Programu profilaktyczno - edukacyjnego dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Zanim będzie za późno”;
 3. Ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu na projekt telewizyjnego spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno”;
 4. Przeprowadzenie wojewódzkiego etapu konkursu na projekt telewizyjnego spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno” ;
 5. Współuczestniczenie w opracowaniu telewizyjnego  spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno” .
 6. Opracowanie materiałów pomocniczych dla policjantów przeprowadzających spotkania edukacyjne w ramach Programu (pokaz multimedialny);
 7. Rozpropagowanie programu w środowisku lokalnym poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej;
 8. Zorganizowanie wojewódzkiej konferencji rozpoczynającą cykl spotkań edukacyjnych;
 9. Nadzór i koordynacja nad realizacją programu.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

 1. Nawiązanie współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i mediami;
 2. Rozpropagowanie idei Programu profilaktyczno - edukacyjnego dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zanim będzie za późno”;
 3.  Rozpropagowanie na terenie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na projekt telewizyjnego spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno”;
 4. Współuczestniczenie w opracowaniu telewizyjnego spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno”;
 5. Zorganizowanie wojewódzkiej konferencji rozpoczynającą cykl spotkań edukacyjnych;
 6. Opracowanie ankiety.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie:

 1. Rozpropagowanie idei Programu profilaktycznego dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Zanim będzie za późno” wśród Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych.

Media:

 1. Pomoc w opracowaniu telewizyjnego spotu reklamowego pn. „Zanim będzie za późno”;
 2. Emisja telewizyjnego spotu reklamowego.

Komendy Miejskie/Powiatowe Policji:

 1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu rozpropagowania konkursów na projekt telewizyjnego spotu reklamowego i plakatu  pn. „Zanim będzie za późno”;
 2. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutycznych, powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, celem włączenia się w realizację spotkań edukacyjnych;
 3. Rozpropagowanie programu w środowisku lokalnym poprzez kolportaż ulotek i plakatów oraz  strony internetowe;
 4. Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców z zakresu aspektów prawnych przeciwdziałania narkomanii.
 5. Przesyłanie do KWP w Olsztynie informacji o stanie realizacji programu na terenie powiatu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, terapeutyczne, powiatowe stacje sanitarno –epidemiologiczne:

 1. Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców zakresu :

  - rozpoznawania symptomów zażywania narkotyków przez młodzież,

  - wskazania sposobu postępowania z dzieckiem w przypadku zauważenia problemu

  - przedstawienia możliwości uzyskania pomocy profesjonalistów
   
 2. Rozpropagowanie programu w środowisku lokalnym poprzez kolportaż ulotek, plakatów oraz umieszczanie informacji na stronie internetowej.

 

FINANSOWANIE PROGRAMU:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu wpisują się w zadania poszczególnych podmiotów uczestniczących w programie i mogą być przeprowadzane w ramach bieżącej działalności.

 

OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 

Ocena realizacji programu dokonywana będzie przez funkcjonariuszy z KWP w Olsztynie, na podstawie sprawozdań z Komend Miejskich i Powiatowych Policji, w systemie półrocznym i rocznym. Za miernik ocenny programu przyjmuje się liczbę uczestników spotkań edukacyjnych.

 

Opracowały:

nadkom. Małgorzata Bojarowska

st. asp. Joanna Śmilgin – Lis

Po konsultacji:

 1. Pani Barbara Antczak – Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 2. Pan Radosław Gruss – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie
 

[1]  Raport z badania: Używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 2012.12.10. Badania wykonano na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Powrót na górę strony