Wokół programu razem bezpieczniej

Rządowy program ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

W 2013 zaczynął się już siódmy rok realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego aktywnie włączają się w działania i przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i podniesienia jakości życia obywateli, ochrony porządku publicznego, ograniczenia skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Przy współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację celów i założeń programu podejmujemy szereg inicjatyw, by wspólnie dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz ograniczenia przestępczości pospolitej.

Podstawowe cele programu:

 • Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce;
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski;
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;
 • Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do wszystkich służb działających na rzecz poprawy i porządku publicznego.


Program „Razem Bezpieczniej” realizowany jest w 7 obszarach:


1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w  miejscu zamieszkania

Podstawowym zadaniem działań w tym obszarze jest zminimalizowanie zdiagnozowanych problemów, do których należą między innymi:

 • zagrożenie przestępczością pospolitą, zjawiska chuligańskie i patologiczne;
 • zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków;
 • brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne i przyzwolenie na popełnianie przestępstw i wykroczeń;
 • niewłaściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz osiedli sprzyjających zachowaniom aspołecznym;
 • zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku.

2. Przemoc w rodzinie

Działania prowadzone w tym obszarze ukierunkowane są głównie na:

 • zwiększenie aktywności instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart;
 • podniesienie świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.

3. Bezpieczeństwo w szkole

Podstawowe problemy w tym obszarze dotyczą głównie przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie placówek oświatowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, duża skala zjawisk patologicznych i tolerancja dla zachowań patologicznych, dlatego też wszelkie działania powinny być ukierunkowane przede wszystkim na:

 • zwiększeniu skuteczności ochrony szkół;
 • ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i bezpośrednim otoczeniu;
 • ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym;
 • podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole.

4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej

Zakres działań w tym obszarze ukierunkowany jest przede wszystkim na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środkach komunikacji społecznej (dworce, stacje i przystanki kolejowe) nieakceptowanym społecznie, między innymi:

 • rozbojom, kradzieżom, wymuszeniom rozbójniczym;
 • wandalizmowi, dewastacji;
 • agresji słownej (wyzwiska, zaczepki), wybrykom grup młodzieżowych.

5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podstawowe działania zmierzają do:

 • zmniejszenia liczby wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym;
 • zmniejszenia ilości przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka;
 • zmniejszenia licznych przypadków nadmiernej prędkości pojazdów i licznych przypadków nieużywania pasów bezpieczeństwa.

6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

Najistotniejszym problemem w tym obszarze jest ochrona małej i średniej przedsiębiorczości przed wymuszeniami, napadami i przestępczością pospolitą, a podstawowym zadaniem jest objęcie wzmożonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone.

7. Ochrona dziedzictwa narodowego

Ten obszar porusza problematykę systematycznego niszczenia dziedzictwa narodowego, zwłaszcza drewnianych zabytkowych kościołów, skutkujących utratą dóbr (kradzieże, zniszczenia, nielegalny wywóz, pożary). Działania prowadzone w tym obszarze ukierunkowane są głównie na zminimalizowanie tych zjawisk między innymi poprzez systemową rejestrację zbiorów wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową, upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń, poprawę wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach.


*********


Policjanci naszego województwa w ramach programu „Razem bezpieczniej” realizują wszelkie działania i przedsięwzięcia. Opis wdrażanych programów i akcji można znaleźć na  stronie głównej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w Biuletynie Informacji Publicznej KWP Olsztyn > statystyki i sprawozdania > sprawozdanie dotyczące profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym.

W celu upowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa w 2007 roku zostały opracowane w MSWiA poradniki.

Powrót na górę strony