Leczenie osób uzależnionych - Narkomania - Policja Warmińsko-Mazurska

Narkomania

Leczenie osób uzależnionych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, podjęcie leczenia przez osoby uzależnione od środków odurzających jest dobrowolne.

Zasada dobrowolności na gruncie ustawy jest ograniczana w dwóch przypadkach:

1) w przypadku osób niepełnoletnich uzależnionych od narkotyków
(art. 30 cyt. Ustawy);

Osóby, które nie ukończyły 18 lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację kieruje sąd rodzinny z urzędu lub na wniosek:

- przedstawiciela ustawowego;

- krewnych w linii prostej;

- rodzeństwa;

- faktycznego opiekuna

Jak długo trwa leczenie?

Nie określa się z góry czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji, jednak nie może on być dłuższy niż dwa lata. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat przed zakończeniem leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji, łącznie jednak czas ten nie może być dłuższy niż dwa lata.

2) uzależnionych sprawców przestępstw, które pozostają w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych - (art. 71 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy).

W przypadku skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w zakładzie opieki zdrowotnej i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia. W przypadku skazania osoby uzależnionej na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd może orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za popełniony czyn zostanie warunkowo zawieszone, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w odpowiedniej placówce.

Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało warunkowo zawieszone, sąd może skierować sprawcę na leczenie w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej, przed odbyciem kary.

Przymusowe leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych może być także orzeczone w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W takim przypadku z wnioskiem do sądu penitencjarnego występuje dyrektor zakładu karnego.

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp