Wybrane aspekty prawne - Alkoholizm - Policja Warmińsko-Mazurska

Alkoholizm

Wybrane aspekty prawne

W rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
• stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo
• Obecności w wydychanym powietrzu  od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
• stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
• obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³

 

Powinieneś wiedzieć, że:

W Polsce zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 lat oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Nie wolno również sprzedawać alkoholu na kredyt lub pod zastaw.

ZAWSZE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PEŁNOLETNOŚCI NABYWCY SPRZEDAJĄCY LUB PODAJĄCY NAPOJE ALKOHOLOWE UPRAWNIONY JEST DO ŻĄDANIA OKAZANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO WIEK NABYWCY!!!
 

Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dotyczy takich miejsc, jak:

  • szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i domy studenckie;
  • zakłady pracy oraz miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
  • środki i obiekty komunikacji publicznej;
  • obiekty zajmowane przez organy wojskowe;
  • ulice;
  • place;
  • parki.

Wyjątek stanowią miejsca przeznaczone do spożycia napojów alkoholowych na miejscu, w punktach ich sprzedaży.
 

Ponadto zabrania się:

- sprzedaży, podawania i spożywania napojów zwierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;
- sprzedaży i podawania napojów zwierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych;

§      §      §      §

Art. 43.1  Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie.

Art. 43’.1 Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobą w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania

podlega karze grzywny.

 

Powrót na górę strony