Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 151 70
fax 47 73 151 75


e-mail: naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl

 

 naczelnik

nadkom. Szymon BRZDĄKIEWICZ

zastępca naczelnika

nadkom. Ewa SZCZEPANEK

  
 

Sekretariat

Martyna WIELGA
tel. 47 73 151 70
fax 47 73 151 75
e-mail:martyna.wielga@ol.policja.gov.pl
 

 

ZESPÓŁ OCHRONNY

ekspert ds. ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
koordynator zespołu
podinsp. Jolanta ŁUKASIAK
tel. 47 73 151 91
e-mail: jolanta.lukasiak@ol.policja.gov.pl

asystent ds. ochrony obiektów II kategorii Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
asp. szt. Dorota BOŻYCZKO
tel. 47 73 151 92
e-mail: dorota.bozyczko@ol.policja.gov.pl
 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

specjalista ds. koordynacji działań zewnętrznych
koordynator zespołu
kom. Dariusz PLEŃKOWSKI
tel. 47 73 151 82
e-mail: dariusz.plenkowski@ol.policja.gov.pl

specjalista ds. organizacji służby dzielnicowych
podkom. Bartosz CHŁOND
tel. 47 73 151 81
e-mail: bartosz.chlond@ol.policja.gov.pl

specjalista ds. organizacji służby przewodników psów służbowych oraz ds. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
kom. Jacek GABRUSEWICZ
tel. 47 73 151 84
e-mail: jacek.gabrusewicz@ol.policja.gov.pl

specjalista ds. nadzoru nad służbą zewnętrzną
asp. szt. Łukasz SZEWCZAK
tel. 47 73 151 83
e-mail: lukasz.szewczak@ol.policja.gov.pl

asystent ds. organizacji służby patrolowej oraz nadzoru nad śpb
asp. Bartosz DOBROŃSKI
tel. 47 73 151 79
e-mail: bartosz.dobronski@ol.policja.gov.pl

asystent ds. organizacji służby na wodzie i terenach przywodnych
st. asp. Tomasz KURSTAK
tel. 47 73 151 74
e-mail: tomasz.kurstak@ol.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ WYKROCZEŃ

ekspert ds. nadzoru nad problematyką wykroczeń
kom. Joanna ŚMILGIN-LIS
tel. 47 73 151 77
e-mail: joanna.smilgin-lis@ol.policja.gov.pl

ekspert ds. rozpatrywania zażaleń, funkcji oskarżyciela publicznego oraz nadzoru nad problematyką wykroczeń
nadkom. Agnieszka SZLACHTOWICZ-PELAWSKA
tel. 47 73 151 78
e-mail: agnieszka.szlachtowicz-pelawska@ol.policja.gov.pl

ekspert ds. nadzoru nad działalnością straży miejskich/gminnych oraz nadzoru nad problematyką wykroczeń
podinsp.. Dominika KOBUSZEWSKA
tel. 47 73 151 80
e-mail: dominika.kobuszewska@ol.policja.gov.plZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

asystent ds. nieletnich i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mł. asp. Monika BARTECKA
tel. 47 73 151 76
e-mail: monika.bartecka@ol.policja.gov.pl

asystent ds. nieletnich i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
sierż. szt. Izabela CYGANIUK
tel. 47 73 151 76
e-mail: izabela.cyganiuk@ol.policja.gov.pl

 

 

 

 

Zakres zadań

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania przestępczości oraz udzielanie pomocy w tym zakresie terenowym jednostkom Policji, poprzez:

 • koordynowanie, nadzór i kontrolowanie działań w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem służb patrolowych, patrolowo-interwencyjnych, wywiadowców prewencji, przewodników psów służbowych oraz dzielnicowych;
 • koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa
  i porządku publicznego, w tym również na wodach i terenach przywodnych;
 • koordynowanie i nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez policjantów jednostek Policji w zakresie problematyki nieletnich oraz przemocy w rodzinie;
 • analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem grup wiekowych, zawodowych i społecznych oraz koordynacja działań jednostek Policji mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom;
 • inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji programów prewencyjnych,
  działań profilaktycznych jednostek Policji ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich;
 • ponadto, ukierunkowanych na współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania tej przestępczości i zjawiskom;
 • koordynowanie współpracy z instytucjami oraz podmiotami pozarządowymi w celu tworzenia warunków efektywnego działania społecznych ogniw profilaktycznych;
 • inspirowanie i koordynowanie realizacji programów prewencyjnych (w tym rządowych);
 • koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania
  i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze województwa
  z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;
 • rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie wniosków o ukaranie złożonych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 56a kpow;
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia,
  w których wniesiono środki odwoławcze w II instancji;
 • koordynacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia policyjnych baz danych, służących gromadzeniu informacji o organizacji i efektywności pracy policjantów pełniących służbę zewnętrzną o charakterze prewencyjnym;
 • koordynowanie i nadzór nad  działaniami jednostek Policji w zakresie wykorzystania
  i szkolenia psów służbowych wykorzystywanych do działań prewencyjnych,
  z uwzględnieniem ich utrzymania;
 • realizowanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej;
 • współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
 • sprawowanie nadzoru nad problematyką użycia, przechowywania i użytkowania broni palnej służbowej oraz środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa;
 • uzgadnianie programów ochrony lotnisk i programów ochrony podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą przed atakami bezprawnej ingerencji;
 • opracowanie planu ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji i nadzorowanie jego realizacji oraz zapewnienie ochrony fizycznej obiektów komendy;
 • wspieranie jednostek terenowych w zakresie użycia psa służbowego wyszkolonego
  w kategorii specjalnej do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich;
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) na terenie województwa.

Wydział, w zakresie swojej właściwości realizuje zadania obejmujące:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych;
 • współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
 • współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi
  w porozumieniu z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
 • wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 • wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
 • organizowanie i przeprowadzanie doskonalenia zawodowego;
 • udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy
  i jednostek Policji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony