Zasady wydawania pozwoleń na broń

Zasady wydawania pozwoleń na broń

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porzadku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej;
 • ochrony osób i mienia;
 • łowieckich;
 • sportowych;
 • rekonstrukcji historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • pamiątkowych;
 • szkoleniowych.


Cel ochrona osobista.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu ochrony osobistej uważa się w szczególności stałe, ralne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
Pozwolenie na broń, wydane w celu ochrony osobistej uprawnia do posiadania następujacych rodzajów broni i amunicji do niej:

 • broni palnej - bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.


Cel ochrona osób i mienia.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu ochrony osób i mienia uważa się w szczególności stałe, ralne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
Pozwolenie na broń, wydane w celu ochrony osób i mienia uprawnia do posiadania następujacych rodzajów broni palnej i amunicji do niej:

 • broni palnej - bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
 • pistoletów sygnałowych;
 • pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm;
 • strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12;
 • karabinów samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.


Cel łowiecki.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu łowieckim uważa się w szczególności posiadanie uprawnień do wykonywania polowania.
Pozwolenie na broń, wydane w celu łowieckm uprawnia do posiadania broni i amunicji do niej dopuszczonej do wykonywania polowań.


Cel sportowy.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu sportowym uważa się w szczególności:
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji oraz licencji właściwego polskiego zwiazku sportowego.
Pozwolenie na broń, wydane w celu sportowym uprawnia do posiadania następujacych rodzajów broni palnej i amunicji do niej:

 • bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm;
 • centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm;
 • gładkolufowej;
 • przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).


Cel szkoleniowy.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu szkoleniowym uważa się w szczególności posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalnosci gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
Pozwolenie na broń, wydane w celu szkoleniowym uprawnia do posiadania broni i amunicji do niej, o której mowa powyżej.


Cel rekonstrukcji historycznych.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu rekonstrukcji historycznych uważa się w szczególności udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalnosci statutowej.
Pozwolenie na broń, wydane w celu rekonstrukcji historycznych uprawnia do posiadania broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.


Cel kolekcjonerski.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu kolekcjonerskim uważa się w szczególności udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
Pozwolenie na broń, wydane w celu kolekcjonerskim uprawnia do posiadania broni i amunicji do niej, o której mowa powyżej.


Cel pamiątkowy.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu pamiątkowym uważa się w szczególności udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
Pozwolenie na broń, wydane w celu pamiątkowym uprawnia do posiadania broni, o której mowa powyżej.


Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, powinna wystąpić z podaniem o wydanie pozwolenia na broń do właściwego ze względu na miejse stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta wojewódzkiego Policji.
Wnioskodawca, który występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji, i potwierdzajace, ze może ona dysponować bronią.
Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiazana zdać egzamin, przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejetności posługiwania się tą bronią. Od egzaminu zwolnieni są członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.


Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich);
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
-    przeciwko życiu i zdrowiu,
-    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 

 

 

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

 


 

 


 

Powrót na górę strony