Opłaty skarbowe oraz inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

Opłaty skarbowe oraz inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

Na podstawie obowiązujących przepisów opłaty skarbowe uiszcza się „z góry” – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia), złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w organie administracji publicznej.

Opłatę skarbową można wnieść:

w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1
•lub na rachunek bankowy:


URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
nr rachunku:


09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

W ramach zadań realizowanych przez Zespół ds. Pozwoleń Na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie opłacie skarbowej podlega:
 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Uwagi
Pozwolenie na broń udzielone osobie fizycznej 242,00 zł  
Wydanie dopuszczenia do posiadania broni 10, 00 zł  
Rezygnacja z pozwolenia 10,00 zł
 
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni 17,00 zł  

Wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82,00 zł  
 
 
Wydanie Europejskiej karty broni palnej

105,00 zł

 
Wymiana legitymacji posiadacza broni 17,00 zł  
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej albo archiwum państwowe  
 
od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy -5 zł  
 
 
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17,00 zł opłaty nie uiszcza się od pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości  przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności
posługiwania się bronią
, opłata za egzamin wynosi:

 • 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wnosku o wydanie
  pozwolenia na broń
  (obecnie stawka odpłatności wynosi: 648 zł) albo 10% minimalnego
  wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu
  poprawkowego (obecnie stawka odpłatności wynosi: 360 zł);
 • 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie
  dopuszczenia do posiadania broni
  (obecnie stawka odpłatności wynosi: 432 zł) albo 10% minimalnego
  wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu
  poprawkowego (obecnie stawka odpłatności wynosi: 360 zł);
 • 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie
  pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach  lub
  szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego
  (obecnie stawka odpłatności
  wynosi: 144 zł) albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego
  (obecnie stawka odpłatności wynosi: 144 zł).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wniesienie opłaty na konto Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie nr konta: 56101013970051062231000000 z dopiskiem
„opłata za egzamin na broń” i przedłożenie pisemnego dowodu potwierdzenia
wniesienia opłaty do organu Policji, nie poźniej niż na dwa dni przed dniem
przystąpienia do egzaminu.

Powrót na górę strony