Karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych

Karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych

Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.

Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia oraz po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastapić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat.

Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni.

W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych - Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty zwiazane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji.

 


 


 

Powrót na górę strony