Europejska karta broni palnej

Europejska karta broni palnej

W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy o broni i amunicji, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.

Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat. Po upływie tego okresu, ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.


W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o:

  1)   tożsamości osoby :
a)  posiadającej broń palną, w tym:
-  nazwisko i imię,
-  datę i miejsce urodzenia,
-    adres miejsca stałego pobytu,
b)  dopuszczonej do posiadania broni, w tym:
-    nazwisko i imię,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
  2)   danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej;
  3)   okresie ważności Europejskiej karty broni palnej;
  4)   celu lub warunkach pozwolenia;
  5)   utracie lub zbyciu broni palnej;
  6)   państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej,  określone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;
  7)   wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium;
  8)   oświadczeniach, o których mowa w załączniku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r.


Europejska karta broni palnej może zawierać także informacje o:

  1)   przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, jak również wpisy właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej;

  2)   warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej.
Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 


 

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

 

 

 

Powrót na górę strony