Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

  • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ukończyła 21 lat;
  • ukończyła co najmniej gimnazjum;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła - lista lekarzy i psychologów;
  • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej powinni złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami, które umieszczone są poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. (za wydanie zaświadczenia), wniesionej na konto Urzędu Miasta Olsztyn.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.)

Osoba, która występuje z podaniem o dopuszczenie do posiadania broni, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. (art. 16 ust 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).
Koszt egzaminu wynosi 600 zł., egzaminu poprawkowego - 300 zł.

 

Opłatę skarbową można wnieść:

w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1
•lub na rachunek bankowy:


URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
nr rachunku:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Powrót na górę strony