Kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

  • ukończyła 18 lat;
  • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
  • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.).


Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego powinni złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami, które umieszczone są poniżej.


Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. (za wydanie zaświadczenia), wniesionej na konto Urzędu Miasta Olsztyn.

URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
nr rachunku:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.)

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Powrót na górę strony