Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

Ważny KOMUNIKAT! - powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze musisz to robić osobiście w jednostce Policji

 

KOMUNIKAT
WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem
się tzw. koronawirusa i w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo
proszę - licząc na Państwa zrozumienie - aby ogrniczyć wizyty
w Wydziale Postępowań Administracyjnych do niezbędnego minimum.

Przypominam, że czynności związane ze złożeniem wniosku o:

  • wydanie pozwolenia na broń;
  • dopuszczenie do posiadania broni;
  • wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni;
  • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
  • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
  • wydanie licencji detektywa

oraz

  • zarejestrowanie nabytej broni nie wymagają osobistego
    stawiennictwa w siedzibie wydziału
    .

Ponadto zachęcam do korzystania z innych dostępnych metod
kontaktu np. poczty, rozmowy telefonicznej czy poczty elektronicznej.

 

NACZELNIK
WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W OLSZTYNIE

mł. insp. Stanisław Moroz

 

 

Ochrona osób i mienia oraz SUFO

Pozwolenia na broń

Cudzoziemcy

 

ul. Wincentego Pstrowskiego 3, blok 4
10-049 Olsztyn
tel. 47 73 143 00
fax  47 73 143 05


e-mail: wpa@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Stanisław Moroz

Zastępca Naczelnika

podinsp. Janusz Prusik

 

Przyjmowanie interesantów

wtorek w godzinach od 10:00 do 16:45

środa w godzinach od 8:00 do 15:00

czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia pilnej sprawy w pozostałe dni (poniedziałek, piątek),
po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym

 

Zespół do Spraw Ochrony Osób i Mienia
oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych

 

 

Do zadań Zespołu należy:

  • obsługa interesantów w związku z listą kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego,
  • licencji detektywa,
  • wydawanie pozwoleń na broń państwowym formacjom uzbrojonym, strażom gminnym (miejskim), organizacjom sportowym, szkołom i innym podmiotom,
  • uzgadnianie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
  • wydawanie pozwoleń na broń oraz kontrola jej przechowywania przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne,
  • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,
  • kontrola podmiotów zajmujących się obrotem bronią i amunicją.

 

Zespół Pozwoleń na Broń

Do zadań Zespołu należy:

  • wydawanie i cofanie pozwoleń na broń palną bojową, myśliwską, gazową, sportową, alarmową i sygnałową osobom fizycznym,
  • kontrola przechowywania broni przez osoby fizyczne,
  • wydawanie dopuszczeń do posiadania broni palnej osobom fizycznym,
  • prowadzenie rejestru lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
  • prowadzenie depozytu broni palnej.

 

Zespół do Spraw Cudzoziemców

Do zadań Zespołu należy:

  • udzielanie na wniosek wojewody informacji w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach ubiegających się o zalegalizowanie pobytu w Polsce i nadanie obywatelstwa   polskiego,
  • prowadzenie postępowań w sprawie unieważniania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
  • udzielanie informacji  w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach na wniosek:
    -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Straży Granicznej, wobec których zaistnieją przesłanki  do udzielania zgody na          pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
    -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rady do Spraw Uchodźców ubiegających  się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • występowanie   z wnioskiem do właściwego  organu Straży Granicznej,  o wydanie  decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, cofnięcia cudzoziemcowi zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
  • koordynowanie działań jednostek Policji i wykonywanie czynności w sprawach zobowiązania  cudzoziemców do powrotu,  unieważnienia zezwolenia na  przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wydaleń obywateli UE,
  • prowadzenie postępowań w sprawie umieszczenia danych osobowych cudzoziemca w  wykazie osób niepożądanych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowanie wniosków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do Komendanta Głównego Policji o wystąpienie z wnioskiem do wojewody w sprawie wydania decyzji o wydaleniu obywatela państw członkowskich UE,
  • koordynowanie czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem  cudzoziemca     przez  jednostki Policji województwa do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej,
  • wprowadzanie i aktualizacja danych w aplikacji POBYT&MRG,
  • nadzorowanie problematyki postępowań w sprawach cudzoziemców, realizowanej w jednostkach Policji szczebla powiatowego oraz organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców przez komendantów powiatowych/miejskich Policji województwa,
  • opracowanie i nadzór nad wdrażaniem  "Założeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek jej podległych dot. działań związanych z polityką migracyjną",
  • nadzór nad pobytem małoletnich nie będących obywatelami polskimi na terenie  
    województwa w celach resocjalizacyjnych.

 

        

Powrót na górę strony