Wydział Finansów

 

WYDZIAŁ FINANSÓW
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 153 50
fax 47 73 153 65

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

Ewa Burczyk

e-mail: ewa.burczyk@ol.policja.gov.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Justyna Pilwińska

e-mail: justyna.pilwinska@ol.policja.gov.pl


 

tel. 47 73 153 50

 

Sekretariat

Pani Magdalena Walkowska

e-mail: magdalena.walkowska@ol.policja.gov.pl

tel. 47 73 153 50

Kasa

tel. 47 731 53 55

 

Zespół Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych

Koordynator

Ewa Rokicka

tel. 47 731 53 66

 

Zespół Księgowości

Koordynator

Anna Plucińska-Furgał

tel. 47 731 53 58

 

Sekcja Wydatków Osobowych

Kierownik

Aneta Ślubowska

tel. 47 731 53 63

 

Sekcja ds. Budżetu

Kierownik

Marzena Kurowska

tel. 47 731 57 08

                                                                                                                                                  

 

Do zadań poszczególnych komórek Wydziału Finansów należy w szczególności:

Sekcja Wydatków Osobowych:
telefon: 47 73 153 63
 
1. Całkowita obsługa w zakresie naliczania uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.
2. Naliczanie odpraw i innych należności przysługujących zwolnionym pracownikom i policjantom.
3. Naliczanie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd PKP na koszt MSWiA.
4. Zawieranie umów na ubezpieczenie grupowe PZU i Allianz.
5. Zmiana rachunku bankowego przesyłanego uposażenia/wynagrodzenia.
6. Aktualizacja adresu zamieszkania funkcjonariusza/pracownika w systemie Płatnik.
7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego ZUS.

Sekcja ds. Budżetu:
telefon: 47 73 157 00

1. Planowanie wydatków, dochodów, dokonywanie zmian planu finansowego.
2. Rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych.
3. Naliczanie i sporządzanie list należności z tytułu zwrotu kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby.
4. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych.
5. Realizacja przelewów.
6. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości finansowej i analiz wykonania budżetu.
7. Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
8. Sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.


Numery rachunków bankowych:
1.    Rachunek wydatków PLN: NBP O/Olsztyn 09 1010 1397 0051 0622 3000 0000
2.    Rachunek dochodów PLN: NBP O/Olsztyn 56 1010 1397 0051 0622 3100 0000
(opłaty za wytrzeźwienie, licencje, opłaty egzaminacyjne, opłaty za konwojowanie, opłaty za depozyt broni, opłaty za kserokopie akt, asysta komornicza, wpłaty z tytułu szkód, zasądzone wyrokami sądowymi nawiązki, kary umowne, kary transportowe)
3.    Rachunek depozytów PLN: NBP O/Olsztyn 45 1010 1397 0051 0613 9120 0000
(wadia, zabezpieczenia, kaucje)
4.    Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników: NBP O/Olsztyn
76 1010 1397 0051 0618 9110 0000
5.    Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych: NBP O/Olsztyn
42 1010 1397 0051 0618 9110 1000

Zespół ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych:
telefon: 47 73 157 06

1. Windykacja należności budżetowych.
2. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych.
3. Prowadzenie całości spraw związanych z inwentaryzacją majątku jednostki.
4. Opracowywanie decyzji o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.
5. Prowadzenie spraw w zakresie szkód powstałych w majątku KWP.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Koleżeńską Kasą Oszczędnościowo - Pożyczkową.

Zespół ds. Księgowości:
telefon: 47 73 153 58
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych.
2. Uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań.
3. Realizacja obowiązków sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Rozliczanie dochodów i wydatków budżetowych.
5. Prowadzenie ewidencji obrotów rachunków bankowych dochodów, wydatków budżetowych, Funduszu Wsparcia Policji oraz księgowa kontrola obrotów i stanów kasowych.


Kasa:
telefon: 47 73 153 55

Kasa jest czynna w każdą środę w godzinach 10.30-12.30 oraz w dniach wypłaty uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.

Powrót na górę strony