Wydział Finansów - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Finansów

 

WYDZIAŁ FINANSÓW
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 153 50
fax 47 73 153 65

 

 

 

Do zadań poszczególnych komórek Wydziału Finansów należy w szczególności:

Sekcja Wydatków Osobowych:
telefon: 47 73 153 63
 
1. Całkowita obsługa w zakresie naliczania uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.
2. Naliczanie odpraw i innych należności przysługujących zwolnionym pracownikom i policjantom.
3. Naliczanie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd PKP na koszt MSWiA.
4. Zawieranie umów na ubezpieczenie grupowe PZU i Allianz.
5. Zmiana rachunku bankowego przesyłanego uposażenia/wynagrodzenia.
6. Aktualizacja adresu zamieszkania funkcjonariusza/pracownika w systemie Płatnik.
7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego ZUS.

Sekcja ds. Budżetu:
telefon: 47 73 157 00

1. Planowanie wydatków, dochodów, dokonywanie zmian planu finansowego.
2. Rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych.
3. Naliczanie i sporządzanie list należności z tytułu zwrotu kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby.
4. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych.
5. Realizacja przelewów.
6. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości finansowej i analiz wykonania budżetu.
7. Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
8. Sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.


Numery rachunków bankowych:
1.    Rachunek wydatków PLN: NBP O/Olsztyn 09 1010 1397 0051 0622 3000 0000
2.    Rachunek dochodów PLN: NBP O/Olsztyn 56 1010 1397 0051 0622 3100 0000
(opłaty za wytrzeźwienie, licencje, opłaty egzaminacyjne, opłaty za konwojowanie, opłaty za depozyt broni, opłaty za kserokopie akt, asysta komornicza, wpłaty z tytułu szkód, zasądzone wyrokami sądowymi nawiązki, kary umowne, kary transportowe)
3.    Rachunek depozytów PLN: NBP O/Olsztyn 45 1010 1397 0051 0613 9120 0000
(wadia, zabezpieczenia, kaucje)
4.    Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników: NBP O/Olsztyn
76 1010 1397 0051 0618 9110 0000
5.    Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych: NBP O/Olsztyn
42 1010 1397 0051 0618 9110 1000

Zespół ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych:
telefon: 47 73 157 06

1. Windykacja należności budżetowych.
2. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych.
3. Prowadzenie całości spraw związanych z inwentaryzacją majątku jednostki.
4. Opracowywanie decyzji o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.
5. Prowadzenie spraw w zakresie szkód powstałych w majątku KWP.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Koleżeńską Kasą Oszczędnościowo - Pożyczkową.

Zespół ds. Księgowości:
telefon: 47 73 153 58
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych.
2. Uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań.
3. Realizacja obowiązków sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Rozliczanie dochodów i wydatków budżetowych.
5. Prowadzenie ewidencji obrotów rachunków bankowych dochodów, wydatków budżetowych, Funduszu Wsparcia Policji oraz księgowa kontrola obrotów i stanów kasowych.


Kasa:
telefon: 47 73 153 55

Kasa jest czynna w każdą środę w godzinach 10.30-12.30 oraz w dniach wypłaty uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.

Powrót na górę strony