Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

 

 

 

 

 

 

 

1. Projekt „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2 443 900 PLN, w tym wartość dofinansowania 2 077 315 PLN.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wspólnych warsztatów i seminariów szkoleniowych  oraz szkoleń językowych i kursów dla policjantów i pracowników.  Wymiana wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, w tym handlu ludźmi  oraz wypracowanie na tej podstawie rozwiązań i algorytmów prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszania ilości przestępstw transgranicznych oraz migracji grup przestępczych, ograniczenia zjawiska handlu ludźmi wpłynie na zwiększenie zdolności służb policyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie ograniczenia zjawiska handlu ludźmi.

W realizację projektu zaangażowane jest Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie oraz KWP w Rzeszowie.

W dniach 23-25 marca 2015 r. odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu.

W dniach 19-24 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. międzynarodowych poszukiwań osób.

W dniach 24-29 maja 2015 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W dniach 14-19 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące przemytu wyrobów akcyzowych oraz przemytu i wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, kradzionych pojazdów, a także przemytu i handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES)

W dniach 21-23 września 2015 r. odbyły sie warszaty szkoleniowe dot. migracji grup przestępczych.

Szkolenia językowe z języka angielskiego i języka rosyjskiego

Bezpieczny pościg transgraniczny- szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem

 „Nie jesteś na sprzedaż”. Kampania dotycząca przestępstw handlu ludźmi

Harmonogram emisji spotów telewizyjnych i radiowych:

TVP Olsztyn

Emisja 1: 20.07.15, godzina 18:15

Emisja 2: 22.07.15, godzina 19:59 (przed prognozą pogody)

Emisja 3: 24.07.15, godzina 19:00

Emisja 4: 27.07.15, godzina 18:15

Emisja 5: 28.07.15, godzina 19:59 (przed prognozą pogody)

Radio Olsztyn

Emisja 1: 17.07.15, w przedziale godziny  15:00-16:00

Emisja 2: 21.07.15, w przedziale godziny 17:00-18:00

Emisja 3: 23.07.15, w przedziale godziny 16:00-17:00

Emisja 4: 28.07.15, w przedziale godziny 16:00-17:00

Emisja 5: 30.07.15, w przedziale godziny 15:00-16:00

 

„Safe Europe – fight against cross-border and organised crime on the Eastern Border of the EU”

The Regional Police Headquarters in Lublin obtained cofinancing for the realisation of the project „Safe Europe – fight against cross-border and organised crime on the Eastern Border of the EU” from the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 in the framework of the Programme PL 15 “Schengen cooperation and combating cross-border and organised crime, including trafficking and itinerant criminal groups”. The value of the project is 2 420 800 PLN and the value of the cofinancing is  2 057 680 PLN.

In the framework of the project it is planned to conduct joint workshops and training seminars and language courses for the police officers and civil employees. Exchange of knowledge, experiences and best practices concerning concerning prevention and fight against organized and cross-border, including human trafficking and elaboration on this basis solutions and algorithms leading to improvement of safety, reducing the number of cross-border crimes and migration of criminal groups. Reducing the phenomenon of human trafficking will improve the capacity of the services to prevent and fight crimes and will enhance the cooperation between the units in the scope of reducing human trafficking.

The Prevention and Road Traffic Bureau of the National Police Headquarters, Regional Police Headquarters in Białystok, Regional Police Headquarters in Olsztyn, Regional Police Headquarters in Rzeszów are involved in the project realisation.

The conference opening the project was held on 23-25 March 2015.

Training workshops on 19-24 April 2015 were organised in Białystok.

Training workshops on preventing human trafficking in Zamość, 24-29 May 2015

Training seminar on smuggling in Rzeszów 14-19 June 2015

Seminar concerning the fight against migration of the criminal groups, 20-23 September 2015

Language training in English and Russian

Safe cross-border pursuit training - training in safe driving

Information - education campaign concerning prevention of trafficking of human beings

 

 

2. Projekt „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związanych z wdrożeniem SIS II”

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP jest autorem i wykonawcą projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” – jego całkowita wartość wynosi 5 475 450 zł, a wysokość dofinansowania to kwota 4 654 132 zł. 

Działania w ramach projektu rozpoczęły się 1 lipca 2014 r., rozliczenie środków musi nastąpić do 30 kwietnia 2016 r. Jest to największy jak do tej pory projekt szkoleniowy Policji zarówno ze względu na wartość, jak i grupę osób, do których jest skierowany. Ma charakter centralny i ponadnarodowy, gdyż jego uczestnikami i zarazem beneficjentami są przedstawiciele organów UE (Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, eu-LISA), eksperci Biur SIRENE innych państw członkowskich oraz przedstawiciele krajowych użytkowników SIS II (np. Straży Granicznej, sądów, prokuratur, Urzędu ds. Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostek terenowych Policji, Biura SIRENE, polskiego N-SIS).

Założenia projektu:

• wzrost wiedzy funkcjonariuszy o dorobku prawnym Schengen i poprawa umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z wdrażaniem dorobku prawnego Schengen,

• wzrost wiedzy funkcjonariuszy o metodach zapobiegania, wykrywania i śledzenia przestępczości transgranicznej i zorganizowanej,

• zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,

• podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy i pracowników uczestniczących w szkoleniach językowych,

• wzrost poziomu świadomości obywateli Polski w zakresie przysługujących im praw związanych z funkcjonowaniem SIS II.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP chce zrealizować te założenia przez zaplanowane na czas trwania projektu, czyli na lata 2014–2016, następujące działania:

• 3 konferencje o charakterze międzynarodowym nt. „Wyzwań i zagrożeń związanych z wdrożeniem SIS II” – Poznań, Wrocław, Gdańsk – 180 osób,

• 5 konferencji krajowych (w formie szkoleniowo-warsztatowej) dla krajowych użytkowników SIS – Poznań (2), Wrocław (2), Gdańsk (1) funkcjonariusze i pracownicy z jednostek terenowych Policji – 250 osób,

• cykliczne szkolenia językowe (języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) doskonalące umiejętności językowe operatorów Biura SIRENE oraz funkcjonariuszy i pracowników polskiego N-SIS – 90 osób,

• cykliczne szkolenia językowe (języki: angielski, niemiecki i rosyjski) doskonalące umiejętności językowe pracowników i funkcjonariuszy terenowych jednostek Policji – 2000 osób, 4 semestry, po 50 godz. w każdym semestrze,

• cykliczne szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla operatorów Biura SIRENE oraz pracowników i funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji z zakresu praktycznych aspektów SIS II oraz ochrony danych osobowych, pomocy prawnej w sprawach karnych, badań daktyloskopijnych i biologicznych – ponad 2000 osób.

Część z zaplanowanych zadań zrealizowano już w 2014 r., m.in. odbyły się dwie konferencje krajowe na tematy dotyczące jakości danych wprowadzanych do SIS pod kątem wymogów SIS II i poszukiwań osób zaginionych, oraz konferencja międzynarodowa o nowych kategoriach przedmiotów wprowadzanych do SIS. Odbyły się też szkolenia specjalistyczne, łącznie od września do grudnia przeszkolono 610 osób. Rozpoczęto szkolenia językowe, w których udział weźmie 2090 osób.

W 2015 roku autorzy projektu zaplanowali analogiczne działania, jak w roku poprzednim, z tą różnicą, że będą zorganizowane w ciągu 12 miesięcy, a nie przez 4 miesiące, jak w 2014 r. Dlatego też liczba szkoleń specjalistycznych zwiększy się, kontynuowane będą szkolenia językowe. Bez zmian pozostanie natomiast liczba konferencji.

Do tej pory BMWP KGP opracowało i wydało również broszury informacyjne dla krajowych i zagranicznych użytkowników SIS, m.in. o przepisach prawa europejskiego i krajowego oraz o procedurach postępowania w związku z dokonaniem trafienia w SIS. Trwają prace nad broszurą dla studentów uczelni wyższych na temat SIS, w tym o prawie europejskim, krajowym, o prawach i obowiązkach obywateli w związku z wpisaniem ich danych osobowych do SIS. Dystrybucja  broszur nastąpi w I kwartale 2015 r.

Szczegółowe i bieżące informacje o projekcie są dostępne na stronie: www.policja.pl/nmfsis2

 

Powrót na górę strony