Fundusze pomocowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt pn. "Zapobieganie degradacji środowiska poprzez zwiększenie zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji".

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana Umowa  Nr 00002/22/06011/OP-PO/PJB pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Komendą Wojewodzką Policji w Olsztynie. 

Zadanie dotyczy zakupu łodzi motorowych typu R-2 wraz z wyposażeniem ratowniczo-prewencyjnym oraz przyczepą podłodziową dla trzech jednostek Policji z powiatu iławskiego, piskiego i giżyckiego w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz wzmocnienia bezpieczeństwa osób na wodach i terenach przywodnych.

Policja jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykonuje ustawowe zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości m.in. na wodach i terenach przywodnych. Posiadanie łodzi patrolowych wpłynie na zintensyfikowanie działań związanych z przeciwdziałaniem niszczeniu środowiska naturalnego oraz rabunkiem zasobów naturalnych. Ponadto doposażone w nowy sprzęt jednostki Policji będą charakteryzowały się: - większą mobilnością, - zdecydowanemu skróceniu ulegnie czas reakcji na występujące zagrożenia środowiskowe, - poprawi się skuteczność działań w zakresie monitoringu, wywiadu i prewencji zagrożeń wynikających z ochrony środowiska, - zwiększy się obszar objęty ochroną środowiska.

Całkowita wartość projektu 1 140 210,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 180 000,00 zł i budżetu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego - 300 000,00 zł, budzet państwa 660 210,00 zł.

Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska naturalnego poprzez doposażenie jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w samochód osobowo-terenowy oraz samochody osobowe."

W dniu 01.04.2021 r. została podpisana Umowa Nr 00007/21/09011/OP-PO/PJB pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Komendą Wojewodzką Policji w Olsztynie na zakup dwóch samochodów osobowych i jednego osobowo-terenowego.

Celem zadania jest doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Braniewie oraz w Kętrzynie w specjalistyczne samochody (niezonakowane) z przeznaczeniem do zadań patrolowych i interwencyjnych.

Zakupione pojazdy będą wykorzystywane do zapobiegania i zwalczania przęstępczości m.in. na terenach rezerwatów przyrody czy wyznaczonych obszarach chronionego krajobrazu, które w wyżej wymienionych powiatach licznie występują. Dodatkowym efektem realizowanych działań będzie poprawa stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawnych na akwenach objętych niniejszym zadaniem.

Całkowita wartość projektu 478 677,50 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 144 500,00 zł.

Projekt pn. "Zakup floty samochodowej dla jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego"

W dniu 01.04.2021 r. została podpisana Umowa Nr 00006/21/62011/OP-PO/PJB pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Komendą Wojewodzką Policji w Olsztynie na zakup trzech samochodów osobowych i jednego osobowo-terenowego.

Celem zadania jest doposażenie jednostek Policji w Ostródzie, Piszu, Szczytnie w specjalistyczne samochody (niezonakowane) z przeznaczeniem do zadań patrolowych i interwencyjnych. Realizacja projektu służy zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczństwa ludzi na wodach i terenach przywodnych. Ponadto działania związane będą z przeciwdziałaniem niszczeniu środowiska naturalnego oraz rabunkiem zasobów naturalnych różnych ekosystemów - lądowych oraz wodnych. 

Całkowita wartość projektu 478 677,50 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 160 000,00 zł.

Projekt pn. "Zakup pojazdu typu SUV w  wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w celu poprawy stanu bezpeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego".

W dniu 02.07.2020 r. została podpisana Umowa Nr 00006/20/15011/OP-PO/PJB pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Komendą Wojewodzką Policji w Olsztynie na zakup pojazdu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 

Głównym założeniem planowanego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony srodowiska naturalnego na terenach przywodnych oraz, w miare zaistniałych potrzeb, na innych terenach powiatu ostródzkiego zagrożonych powodziami lub innymi katastrofami ekologicznymi. Oprócz zadań zmierzajacych do ochrony bezpieczenstwa ludzi, zapobieganiu przestepczosci, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócajacym bezpieczenstwo i porzadek na wodach i terenach przywodnych, zapobieganiu wypadkom toniec i utoniec, policjanci realizuja zadania zmierzajace do:

-wykrywania przestepstw i wykroczen oraz scigania ich sprawców w szczególnosci naruszajacych przepisy w zakresie ochrony przyrody, srodowiska naturalnego i ekologii, bezpieczenstwa w żegludze oraz bezpieczenstwa osób pływajacych, kapiacych sie i uprawiajacych sporty wodne;
-ujmowania na goracym uczynku sprawców przestepstw i wykroczen zwiazanych równie w kłusownictwem wodnym, zabezpieczanie porzadku w miejscach skażenia substancjami trujacymi i innymi, powodujacymi zagrożnie dla zdrowia ludzkiego oraz srodowiska naturalnego, a także przy usuwaniu ich skutków;
-zabezpieczenia porzadku publicznego w miejscach katastrof i klesk żywiołowych;
-współdziałanie z innymi podmiotami i realizujacymi zadania w zakresie ratownictwa, ochrony bezpieczenstwa i porzadku na wodach oraz ekologii.

Zakupiony pojazd typu SUV bedzie pełnic służbe patrolowo-interwencyjna, a także ratowniczą na akwenach wodnych znajdujących sie w obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Pojazd bedzie użytkowany we wszystkich porach roku na wskazanych terenach, oraz bedzie wykorzystywany do działań patrolowo-interwencyjnych na terenie objetym działaniem KPP w Ostródzie (tj. drogi twarde i gruntowe a także tereny trudnodostepne i niezurbanizowane).

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 31.08.2020 r. do umowy Nr 00006/20/15011/OP-PO/PJB całkowita wartość projektu 139 900,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 60 000,00 zł

Projekt pn. "Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego na terenach przywodnych".

W dniu 15.04.2020 r. została podpisana Umowa Nr 00003/20/62011/OP-PO/PJB pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Komendą Wojewodzką Policji w Olsztynie na zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Zakup samochodu osobowo-terenowego w ramach zadania wpłynie na:

1) Zachowanie i poprawa bezpieczenstwa srodowiska naturalnego;
2) Zapobieganie degradacji srodowiska (np. podjecie działań na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej do wód);
3) Ochrona przyrody (patrolowanie obszarów wodnych i przywodnych w celu wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz scigania i zatrzymywania
sprawców naruszających przepisy w zakresie ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii);
4) Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w szczególnosci w zakresie ochrony osób i mienia;
5) Wzmocnienie systemu reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych.

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2020 r. do umowy Nr 00003/20/62011/OP-PO/PJB całkowita wartość umowy to 175 625,55 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie to 95 000,00 zł.

  

Projekt pn. "Zakup dwóch samochodów osobowo-terenowych dla jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w celu ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy prowadzonych działań poszukiwawczo-ratunkowych na terenach niezurbanizowanych".

W dniu 20.05.2019 r. podpisano umowę o realizacje zadania z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup dwóch samochodów osobowo-terenowych dla jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. 

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego na terenach przywodnych oraz, w miarę zaistniałych potrzeb, na innych terenach powiatu ostródzkiego, zagrożonych powodziami lub innymi katastrofami ekologicznymi poprzez zakup samochodów osobowo-terenowych.

Oprócz zadań zmierzających do ochrony bezpieczeństwa ludzi, zapobieganiu przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek na wodach i terenach przywodnych, zapobieganiu wypadkom tonięć i utonięć, policjanci realizują zadania zmierzające do:
-wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w szczególności naruszających przepisy w zakresie ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii, bezpieczeństwu w żegludze oraz bezpieczeństwu osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
-ujmowania na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń związanych równie w kłusownictwem wodnym, zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a tak¿e przy usuwaniu ich skutków;
-zabezpieczenia porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych;
-współdziałanie z innymi podmiotami i realizującymi zadania w zakresie ratownictwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach oraz ekologii.

Całkowita wartość projektu 336 500,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 150 000,00 zł

 

 

Projekt pn. "Zakup łodzi motorowej z przyczepą transportową i wyposażeniem dodatkowym dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie" 

W dniu 11.02.2019 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup łodzi motorowej z przyczepą transportową dla KPP w Ostródzie w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz wzmocnienia bezpieczeństwa osób pozostających na obszarze wystąpienia zagrożenia (katastrofy).

Zakup łodzi ma na celu osiągniecie efektów ekologicznych, za które zakłada się:
1) Zachowanie i poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego;
2) Zapobieganie degradacji środowiska (np. podjecie działań na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej do wód);
3) Ochrona przyrody (patrolowanie obszarów wodnych i przywodnych w celu wykrywania przestępstw i wykroczń oraz ścigania i zatrzymywania sprawców naruszających przepisy w zakresie ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii);
4) Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia;
5) Wzmocnienie systemu reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych.

Całkowita wartość projektu 297 660,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 136 000,00  zł.