Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

 

 

1. Projekt „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie”

Projekt w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 finansowany ze środków Funduszu Spójności

W dniu 15 października 2010 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie (Beneficjent) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) umowę o dofinansowanie projektu nr POIŚ.09.03.00-00-070/09-00.
Projekt jest zlokalizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, miasta Olsztyn przy ul. Pstrowskiego 3 w kompleksie dawnych budynków koszarowych znajdujących się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Dawny kompleks koszarowy jako obiekt o walorach architektonicznych  i znaczeniu historycznym został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1907.
Swoim zakresem projekt obejmuje termomodernizację czterech obiektów użyteczności publicznej:
1. Budynek nr 3 – część Sekcji z Komendy Miejskiej Policji oraz Wydział Łączności
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji.
2. Budynek nr 4 – Wydział Postępowań Administracyjnych, Sekcja ds. przestępczości gospodarczej KMP.
3. Budynek nr 25 – hala sportowa do ćwiczeń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.
4. Budynek nr 26 – Oddział Prewencji Policji.
Realizacja projektu przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze o charakterze jakościowym:
 - Realizacja celu strategicznego województwa tj. Województwo warmińsko-mazurskie krajowym liderem w czystości środowiska, poprzez ograniczenie uciążliwości emisji do powietrza ze źródeł rozproszonych.
 - Dostosowanie standardów funkcjonowania jednostek administracji publicznej do powszechnie obowiązujących norm w krajach Unii Europejskiej.
 - Stworzenie zespołu otwartego dla mieszkańców miasta, przyjaznego dla niepełnosprawnych i petentów, zbliżającego Policję do społeczeństwa.
 - Włączenie zespołu zabudowy w przestrzeń miejską, poprzez jego funkcjonalność i estetykę biorąc pod uwagę położenie obiektu w centrum miasta.
 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez zapewnienie ochrony konserwatorskiej dla obiektu o znaczeniu historycznym i kulturalnym poprzez dobór właściwego sposobu zagospodarowania i modernizacji budynku.
 - Porządkowanie infrastruktury technicznej, jej jakościowa zmiana, a także włączenie jej w system infrastruktury technicznej miasta.
 - Stworzenie warunków dla lepszej pracy policjantów oraz obsługi petentów poprzez modernizację obiektu zabytkowego należącego do zespołu budynków koszarowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 949 095,18 PLN, w tym wydatek kwalifikowany wynosi  8 985 235,19 PLN.

Powrót na górę strony