Program Komisji Europejskiej Hercule II 2007-2013 - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Program Komisji Europejskiej Hercule II 2007-2013

                                                                                                                                    

 

1. Projekt pn. "Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w aspekcie prawnym i praktycznym - konsekwencje ekonomiczne, podłoże społeczne, taktyka, zwalczanie".  

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest beneficjentem projektu w ramach Hercule II 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten jest wdrażany przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie, w którym udział wzięli policjanci z różnych województw, funkcjonariusze Izby Celnej oraz pracownicy naukowi.
Szkolenie podzielono na dwa panele tematyczne, których realizacja miała miejsce w dwóch odrębnych terminach:
1. Przestępczość nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi – przemyt i wykorzystywanie podrobionych znaków towarowych – 21-25.04.2013 r.,
2. Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – analiza zjawiska defraudacji środków finansowych – 02-05.06.2013 r.,

Głównym celem szkoleń była wymiana doświadczeń między służbami, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przedstawienia najlepszych rozwiązań, wypracowania dobrych praktyk, a także nabycie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej, przeciwko własności przemysłowej i przestępczości przemytu i podrabiania papierosów. Podobnie, niezwykle ważnym aspektem projektu, było również ulepszenie metod i narzędzi zwalczania i zapobiegania przestępczości, wspieranie możliwości operacyjnych zwalczania nadużyć finansowych na szkodę UE.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 309,24, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

2. Projekt pn. "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez zdobycie praktycznych umiejętniości identyfikacji nielegalnej produkcji, dystrybucji wyrobów tytoniowych, farmaceutyków oraz wyrobów spirytusowych, współdziałanie służb".

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, nabycie wiedzy praktycznej, przedstawienie najlepszych rozwiązań, wypracowanie dobrych praktyk, uzyskanie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawanie i zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej, przeciwko własności przemysłowej, przestępczości przemytu i podrabiania papierosów, wyrobów spirytusowych oraz farmaceutyków.

W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele jednostek Policji w kraju, funkcjonariusze Służby Celnej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz pracownicy naukowi.

W trakcie szkolenia uczestnicy:
- nabyli praktyczne umiejętności identyfikacji podrobionych produktów farmaceutycznych, spirytusowych oraz tytoniowych,
- poznali narzędzia służące do ujawniania defraudacji, nielegalnej produkcji oraz podrabiania towarów objętych prawną ochroną własności przemysłowej, wykorzystywanych przez różnego rodzaju instytucje w tym audytorów,
- poznali możliwości operacyjne OLAF.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 779,21 EUR, co stanowi 67,38 % kosztów kwalifikowanych.

3. Projekt pn."Wzmocnienie potencjału  operacyjnego warmińsko-mazurskiej Policji poprzez budowę systemu zwalczania i przeciwdziałąnia przestępczości papierosowej".

Celem projektu jest budowa skutecznego sysytemu zwalczania i zapobiegania przestepczości papierosowej, przemytu oraz nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. System będzie wykorzystywany we współdziałaniu ze Służbą Celną, Strażą Graniczną oraz Urzędami Kontroli Skarbowej na zasadzie obowiązujących porozumień o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości papierosowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 168 910,28 EUR, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony