Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

                                                            

 

 

 

1. Projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doposażenie jednostek Policji w sprzęt transportowy i kontrolno – pomiarowy”

Oś priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny – zakup sprzętu.

Wniosek został złożony 11 maja 2009 r. na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.
Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 11 sierpnia 2009 r.
W ramach projektu zakupiono następujące pojazdy oraz urządzenia:
 - Ruchome stanowisko dowodzenia („AMW”- Ambulans Monitoringu Wizyjnego) – 1 szt.
 - Pojazdy oznakowane typu furgon do obsługi wypadków drogowych (pojazdy „APRD”- Ambulansy Pogotowia Ruchu Drogowego) – 6 szt.
 - Pojazdy oznakowane z wideorejestratorem – 6 szt.
 - Pojazdy nieoznakowane z wideorejestratorem – 12 szt.
 - Terminale mobilne – 24 szt.
 - Laserowe mierniki prędkości – 20 szt.
 - Laserowe mierniki prędkości i do pomiaru odległości miejsc wypadków drogowych – 9 szt.
 - Analizatory wydechu – 20 szt.
Całkowity koszt projektu wyniósł 7 149 043,25 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 642 584,86 zł, natomiast wkład własny wynosi 1 410 646,22 zł.
Realizacja finansowa projektu została zakończona 30 grudnia 2010 r.
Celem głównym niniejszego projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim. Pojazdy oraz sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu wykorzystywany jest na drogach krajowych tego regionu przez jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Drogi krajowe przebiegają przez wszystkie powiaty województwa za wyjątkiem powiatów: działdowskiego i kętrzyńskiego.
                                    

2. Projekt "Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji”

Oś priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

24 maja 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu  pod nazwą. „Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji”.
Przedmiotem niniejszego projektu było doposażenie 5 jednostek organizacyjnych Policji - KPP Pisz, KPP Węgorzewo, KPP Iława, KPP Giżycko oraz KPP Mrągowo (KP Mikołajki) w łodzie hybrydowe typu rib kategorii r-2 marki Parker typ 630 ze specjalistycznym wyposażeniem: radary cyfrowe DX42S Simrad, zintegrowane  systemy nawigacyjne NX40 Simrad, noktowizory nagłowne NV MT4 Yukon, kamery termowizyjne HM-307 XP Flir, zapory do pochłaniania i zatrzymywania wycieków i rozlewów. Zakup specjalistycznych łodzi wraz z wyposażeniem służy zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności na akwenach wodnych w powiatach piskim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim oraz iławskim. Kluczowym dla realizacji projektu był fakt, iż stanowi on istotną cześć Programu "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego". W ramach ww. Programu zaplanowano zaoferowanie na terenie Warmii i Mazur turystom wodnym możliwości skorzystania z szeregu zakresu usług o charakterze kompleksowym (wykraczających poza obecną ofertę przystani śródlądowych), w ramach funkcjonowania tzw. "Ekomarin".
Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez wzmocnienie wykonywania funkcji patrolowej i kontrolnej.
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 358 478,54 zł, w tym kwota dofinansowania 1 086 782,83 zł. Projekt został zrealizowany w 2010 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w 80% z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Projekt „Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 5”

Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie nr 4.2 Rewitalizacja miast

W dniu 30 września 2010 zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 5” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim czyli Instytucją Zarządzającą Programu reprezentowaną przez Zarząd Województwa a Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Celem strategicznym niniejszego projektu jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zabytkowego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poprzez prace remontowe, modernizacyjne i wyposażeniowe. Niniejszy budynek to hala sportowa położona w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kopernika. Budynek został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 19 stycznia 1989 r. nr wpisu A-1944.
Przywrócenie funkcji obiektu przy maksymalnym poszanowaniu zabytkowej substancji, pozwoliło na stworzenie warunków trwałego zachowania zabytku, przyczyniło się również do zachowania pierwotnych walorów artystycznych i architektonicznych budynku, a także umożliwiło jego wykorzystanie przez społeczność lokalną. W wyniku realizacji projektu nastąpiło włączenie dotychczas zamkniętych terenów w strukturę gospodarczo-przestrzenną i społeczną Olsztyna oraz modernizacji i przystosowaniu obiektu do potrzeb miasta Olsztyna.
Hala sportowa jest wykorzystywana dla celów służbowych tj. rekrutacja, organizacja cotygodniowych zajęć wychowania fizycznego, kursy doskonalenia techniki obezwładniania i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Równocześnie z nowoczesnej sali gimnastycznej mogą korzystać nie tylko funkcjonariusze Policji ale również mieszkańcy miasta Olsztyna.
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 2 666 536,34 zł, co stanowi 66,73% kosztów kwalifikowanych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 4 850 098,22 zł.

            

4. Projekt „Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ( sala gimnastyczna przy ul. Pstrowskiego 3 ) ” 

Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie nr 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

W dniu 30 marca 2012 zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ( sala gimnastyczna przy ul. Pstrowskiego 3)” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim czyli Instytucją Zarządzającą Programu reprezentowaną przez Zarząd Województwa a Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji obszarów powojskowych należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poprzez prace remontowe, modernizacyjne i wyposażeniowe obiektu, które przyczynią się do poprawy warunków użytkowych obiektu.
Projekt umożliwił stworzenie obiektu sportowego otwartego na potrzeby miasta. Atrakcyjne położenie tego budynku daje szanse na zagospodarowanie terenu po byłej jednostce wojskowej oraz nadanie mu nowych funkcji społecznych. Jednocześnie przyczyniło się do poprawy atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Olsztyna, jako ośrodka miejskiego o wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym a także miejsca zamieszkania.
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 1 023 999,23 zł, co stanowi 70,00% kosztów kwalifikowanych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 595 603,42 zł.

5. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez doposażenie policji wodnej powiatu olsztyńskiego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy”

Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie nr 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie nr  6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

W dniu 23 września 2013 r. zostało podpisane porozumienie finansowe w sprawie dofinansowania projektu pn: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na potrzeby policji wodnej garnizonu warmińsko-mazurskiego” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Celem projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej i poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego na terenie działania jednostki policji oraz na innych terenach zagrożonych powodziami lub katastrofami ekologicznymi w obszarze działania KWP w Olsztynie.
Projekt miał na celu doposażenie policji wodnej w specjalistyczne systemy transportu jednostek nawodnych. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt  ratowniczy objęło zakup 2 samochodów ratunkowych wraz z wyposażeniem w sprzęt ratownictwa wodnego tj: kombinezonami do pracy w wodzie, zaporami wodnymi do wchłaniania rozlanych substancji ropopochodnych, rzutkami ratunkowymi, kamizelkami asekuracyjnymi, bojkami ratunkowymi atestowanymi, bosakami drewnianymi, bojami do oznaczania miejsca.
Nowe auta trafły do Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który posiada szerokie spektrum sprzętu interwencyjno-ratunkowego. Nowe samochody są wykorzystywane do transportu tego sprzętu i to niemal w każdych warunkach terenowych oraz do zadań patrolowych i interwencyjnych.
Projekt został zrealizowany w 2014 roku.
Całkowita wartość inwestycji 235 533,39 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 188 426,71 zł.

Powrót na górę strony