Program Komisji Europejskiej Hercule III 2014-2020 - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Program Komisji Europejskiej Hercule III 2014-2020

1. Projekt pn. „Extension of mobile Police teams to fight and prevent tobacco crime” („Rozbudowa mobilnych zespołów policyjnych w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom tytoniowym”)  jest finansowany w ramach Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance. Umowa nr 101015025-MPT została podpisana 03.12.2020 r.

Celem projektu jest rozbudowa systemu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości tytoniowej. Realizacja celu zostanie osiągnięta poprzez zakup specjalistycznych pojazdów wyposażonych w sprzęt obserwacyjno-monitorujący. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na ogólny cel programu tj. ochronę i zabezpieczenie interesów finansowych Unii Europejskiej oraz ochronę pieniędzy podatników, w tym również na cel szczegółowy jakim jest zapobieganie oraz zwalczanie oszustw i wszelkich innych działań mających wpływ na finansowe interesy Unii Europejskiej. Celem jest ochrona wspólnego europejskiego rynku przed napływem nielegalnych papierosów oraz tytoniu, które poprzez zewnętrzne granice napływają do krajów UE z pominięciem zobowiązań celnych oraz podatkowych, jak również zapewnienie niezbędnego wsparcia operacyjnego i technicznego organów ścigania, które pozwoli na zwiększenie liczby ujawnionych nielegalnych papierosów i komponentów do ich produkcji. Rozszerzenie promienia oraz obszaru skutecznych działań operacyjnych, zapewnienie wsparcia i ułatwienie dochodzeń poprzez zwiększenie gęstości elementów systemu zwalczania przestępczości tytoniowej pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego na rozwinięcie działalności przestępczej do takiej skali, która mogła by zagrozić interesom finansowym UE. Dzięki rozbudowaniu i uruchomieniu systemu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości tytoniowej zmniejszeniu ulegnie liczba przestępstw w obszarach związanych z oszustwami akcyzowymi i Vat-owymi. 

Całkwita wartość projektu to 514 305,00 Euro, w tym kwota dofinansowania  411 444,00 Euro.

2. Projekt pn. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałania służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej i na szkodę Unii Europejskiej”. Umowa nr OLAF/2016/D1/061 została podpisana 08.12.2016r.

Celem projektu była intensyfikacja działań w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej i na szkodę Unii Europejskiej, który przeprowadzony był w dwóch etapach. Jednym z nich była konferencja szkoleniowa połączona z praktycznymi warsztatami przeznaczona dla szerokiego gremium uczestników krajowych, międzynarodowych i międzyinstytucjonalnych służb zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępczości. Drugim uzupełniającym etapem była zagraniczna wizyta studyjna w Europejskim Urzędzie do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF.

Projekt składał się z dwóch etapów.

1. Trzydniowej konferencji szkoleniowej , która odbyła się w dniach 16- 19 maja 2017 i uczestniczyło w niej ok. 200 uczestników.

                  

2.  Zagranicznej wizyty studyjnej grupy delegatów do placówki Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF w Brukseli w Belgii w dniach 4-6 października 2017 roku

Konferencja oraz zagraniczny wyjazd studyjny miały na celu przedstawienie nowych metod i form rozpoznawania nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz zapoznanie się ze strukturą oraz zadaniami OLAF, w szczególności zadaniami OLAF-u w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości tytoniowej i oszustw na szkodę Unii Europejskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości:  90 988,95 euro co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Projekt „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałania służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej i na szkodę Unii Europejskiej” jest wspierany przez program Unii Europejskiej Hercule III(2014-2020). Nr umowy o udzielenie dotacji OLAF/2016/D1/061. Program ten realizowany jest przez Komisję Europejską. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie w celu wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. (więcej informacji można znaleźć: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)

 

Międzynarodowa konferencja na temat nadużyć finansowych wobec Unii Europejskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”, realizowanego przez policję rumuńską regionu Călăraşi w ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską - OLAF/2016/D1/068.

Celem projektu jest lepsze zrozumienie metod i technik popełniania oszustw w dziedzinie rolnictwa oraz wymianę wiedzy w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE (w szczegolności tych związanych z subsydiami przyznawanymi w sektorze rolnictwa). W projekcie udział biorą przedstawiciele 5 instytucji partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii - Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Zgodnie z założeniami projektu, każda instytucja partnerska zobowiązana jest do zorganizowania takich warsztatów. Dlatego na początku tego tygodnia (11-13.09.2017)  w Olsztynie odbędą się warsztaty pn. “Oszustwa popełniane w sektorze rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów”, których gospodarzem będzie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

To czwarta – po podobnych warsztatach, które odbyły się w Rumunii, Bułgarii i Mołdawii – odsłona tego projektu. W trakcie 3-dniowych warsztatów przedstawiciele róznych instytucji z Warmii i Mazur przybliżać będą strukturę, metody pracy oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie współpracują, by wspólnie zwalczać przestępczość na szkodę Unii Europejskiej w tym w sektorze.

Wśród prelegentów znajdą się funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KWP w Olsztynie oraz zaproszeni przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KGP i Prokuratury Okręgowej.

 

 • Konferencja OLAF #1
   
 • Konferencja OLAF #2
   
 • Konferencja OLAF #4
   
 •  
 • Konferencja OLAF #5
   
 • Konferencja OLAF #6
   
 • Konferencja OLAF #7
   
 •  
 • Konferencja OLAF #8
   
 • Konferencja OLAF #9
   
 • Konferencja OLAF #11
   
 •  
 • Konferencja OLAF #12
   
 • Konferencja OLAF #13
   
 • Konferencja OLAF #14
   
 •  
 • Konferencja OLAF #15
   
 • Konferencja OLAF #16
   
 • Konferencja OLAF #17
   
 

Poniżej przedstawiamy założenia konferencji w języku angielskim:                                                                                                                                                                         

During 11th to 13th of September 2017, in Olsztyn city (Warmia and Masuria region, Poland) will be carried out the forth workshop within the project entitled “Transnational cooperation between law enforcement authorities for strengthening the activity of preventing and fighting against fraud with EU funds in the agricultural field” (OLAF/2016/D1/068), implemented by Călăraşi County Police Inspectorate.

The event will bring together representatives of the five partner institutions involved in the project from Romania (Călăraşi County Police Inspectorate, Bacău County Police Inspectorate and Dolj County Police Inspectorate), Bulgaria (Silistra Regional Directorate), Poland (Voivodship Police Headquarters in Olsztyn) and Republic of Moldova (Directorate no. 3 of the National Investigation Inspectorate) and also professionals from Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, Economic Crime Combating Department of the National Police Headquarters in Warsaw, Prosecutor’s Office in Olsztyn.

The aim of the three – days’ workshop was to ensure the participants a framework within specific knowledge on how to work, to handle and tackle the approached issue, particularly the crimes committed in the agriculture field from Poland, with emphasis on the ones related to the subsidies awarded in this sector to be achieved and therewith to inform upon specific applicable legislation, activity organization, competences owned, strategy and policies foreseen.

The activity had been carried out according to its agenda, with presentations sustained on the issue approached in the project particularly, fight against fraud with European funds awarded into agricultural field by both representatives within Voivodship Police Headquarters in Olsztyn, as project partner institution and professionals within Polish invited authorities with competences in this field.

This event is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)

This communication reflects the author’s view and the European Commission is not responsible for views displayed in the publications and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

Seminarium w Zamościu

W dniach 18 - 22 września 2017 r. w Zamościu odbyło się seminarium nt. zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, w tym przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020).  

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Policji bułgarskiej, ukraińskiej oraz  czeskiej, funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,  z Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Kielcach i Radomiu, z Delegatury CBA w Lublinie, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wartość projektu to 54 636,12 euro. Celem projektu jest ochrona interesów finansowych UE poprzez wzmocnienie efektywności w zwalczaniu przestępstw popełnianych w związku z funduszami unijnymi. Celami szczegółowymi projektu są zapobieganie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych przestępstw finansowych uderzających w interesy finansowe UE.

 

3.  Projekt pn. „Poprawa skuteczności wykrywania i zwalczania przestępczości tytoniowej, korupcji i oszustw finansowych na szkodę UE poprzez doposażenie warmińsko-mazurskiej Policji w sprzęt specjalistyczny”. Umowa nr 786117-MIC została podpisana 18.12.2017r.

Wsparcie techniczne w wykrywaniu i monitorowaniu nielegalnej działalności przeciwko interesom finansowym UE pozwoli na zmniejszenie dystansu technologicznego, utrudniającego obecnie skuteczne ściganie przestępców. W znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia procesu zapobiegania procederom przestępczym poprzez skrócenie czasu identyfikacji grup przestępczych, sprawnego ustalania miejsc nielegalnych produkcji i przechowywania wyrobów tytoniowych oraz zabezpieczenia materiału dowodowego i wywiadowczego.


Wartość projektu: 582 098,00 EUR (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 465 678,00 EUR, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych). Sprzęt został sfinansowany przez Program Unii Europejskiej HERCULE III.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają poglądy autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poglądy prezentowane w publikacjach i / lub w związku z działalnością, dla której przeznaczona jest dotacja. Informacje zawarte w tej publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej

 

Powrót na górę strony