Fundusze pomocowe

Program Komisji Europejskiej "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka"(CIPS)

 

1. Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału służb odpowiedzialnych za ochrone infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym w sytuacjach kryzysowych"

Celem projektu jest doskonalenie zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym przezd zagrożeniami będącymi konsekwencją działń ataku terrorystycznego.

W ramach projektu w dniach 14-17 października 2014 roku przeprowadzono następujące działania:

 - szkolenie z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

 - szkolenie w zakresie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej przed aktami bezprawnej ingerencji (sabotażem i atakami terrorystycznymi)

 - ćwiczenia w zakresie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej przed aktami bezprawnej ingerencji

 - praktyczny trening w zakresie ataku terrorystycznego

 - konferencja podsumowująca rezultaty projektu w zakresie monitoringu i oceny zagrożeń w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych

W szkoleniu wzięło udział 160 osób m.in. przedstawiciele jednostek Policji w kraju, kierownictwo Policji, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, pracownicy inspekcji weterynaryjnych, sanitarnych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOA, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zaproszeni goście zagraniczni z Litwy.

Partnerzy Projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Policja Litewska

Całkowity koszt projektu 129 945,76 EUR w tym dofinansowanie (90%) w kwocie:  116 951,18 EUR.

Konferecja w dniach 14-17 października 2014 r.

2. Projekt „Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – EURO 2012”

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 470 796,10 EUR na realizację projektu.

Projekt ma na celu poprawę i rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji służb w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

- poprawę umiejętności współpracy transgranicznej i koordynacji między stosownymi uczestnikami na szczeblu europejskim poprzez m.in.: promocję i rozwój sposobów wymiany informacji o zagrożeniu atakiem terrorystycznym, realizację wspólnych ćwiczeń i praktycznych scenariuszy dotyczących ochrony ludności i infrastruktury krytycznej podczas międzynarodowych imprez sportowych, rozwój metodologii ocen skutków zamachów;

- poprawę interoperacyjności przed, podczas ataku i po nim (zarządzanie skutkami zamachu);

- rozwijanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie działań mających na celu prewencję antyterrorystyczną, a także koordynację działań w przypadku ewentualnego ataku podczas rozgrywek o randze mistrzowskiej,

- stymulowanie, promowanie i wspieranie wymiany know-how i doświadczeń w celu ustanowienia najlepszych praktyk mając na uwadze skoordynowanie środków reagowania
i współpracę miedzy różnymi uczestnikami działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem.

Projekt obejmuje realizację następujących działań:

- 3 międzynarodowych ćwiczeń dowódczo – sztabowych dotyczących symulacji ataku terrorystycznego na stadion, autobus, pociąg w każdym z nich będzie brało udział 250 uczestników,

- 2 międzynarodowych seminariów dotyczących skutków zarządzania atakami terrorystycznymi, w których udział będzie brało 120 osób,

- wykładów w zakresie przygotowania i planowania i przeprowadzenia operacji antyterrorystycznych, w których udział będzie brało 250 uczestników z kraju i z zagranicy (45 godzin),

- trening dowódczo – sztabowy, w którym udział będzie brało 120 uczestników (45 godziny),

- ćwiczenia sekwencyjnych rozwiązań taktycznych sił antyterrorystycznych, w których udział będzie brało 120 uczestników (45 godzin),

W realizację projektu zaangażowane są służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami terrorystycznymi z Polski, Hiszpanii, Litwy i Niemiec.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu przyczynią się bezpośrednio do promowania i wspierania koordynacji współpracy na skalę wspólnotową w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz ludności, wypromują i wesprą wymianę wiedzy i doświadczeń w celu ustalenia najlepszych praktyk w zakresie koordynacji środków reagowania i współpracy służb zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem. Spopularyzują wspólne ćwiczenia i scenariusze taktyczne zagrożeń na wypadek ataku terrorystycznego w celu wzmocnienia koordynacji i współpracy odpowiedzialnych służb na poziomie europejskim.  Projekt przyczyni się długofalowo do wymiany informacji i wzajemnej pomocy w celu poprawy koordynacji działań UE w zakresie kontrterroryzymu. Wspólne ćwiczenia, które angażują różne służby, zachęcą partnerów przedsięwzięcia, a także inne kraje UE do planowania i realizacji wspólnych projektów dotyczących zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami terroryzmu. 

Realizacja projektu

W styczniu 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu, które miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji oraz założeń do opracowania szczegółowych scenariuszy ćwiczeń oraz planów szkoleń i programów seminariów. Następnie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w I kwartale 2012 r. przeprowadzone zostały 3 ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla 250 uczestników z kraju i zagranicy: symulacja ataku terrorystycznego na obiekt ruchomy - autobus oraz pociąg oraz na obiekt stały - stadion. 

W dniach 9-10 maja 2012 r. w Nałęczowie odbyło się seminarium podsumowujące przeprowadzone ćwiczenia. Swoje wnioski i uwagi przedstawili przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie.

Ostatnim etapem było seminarium podsumowujace realizację projektu, podczas którego partnerzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z zabezpieczaniem EURO 2012 w kontekście wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu. Przedstawiane zostały także rezultaty projektu.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 

Powrót na górę strony