Oddział Prewencji Policji

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel.  47 73 140 00
fax  47 73 140 15


P.O. Dowódca Oddziału Prewencji Policji

mł. insp. Wojciech Zajkowski

p.o. ZastępcA Dowódcy

podinsp. Mariusz Zdunek

Zastępca Dowódcy

mł. insp. Andrzej Lubowiecki


Oddział Prewencji Policji w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą odwód Komendanta Głównego Policji i przeznaczony jest do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie włącza Oddział do działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.


Do zakresu działania oddziału prewencji Policji  należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • udział w działaniach pościgowo - blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
  • ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
  • przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
  • wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo -interwencyjnych;
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału;
  • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Zgodnie z Decyzją nr 92/2002 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2002 r. powołano Nieetatowy pododdział honorowy i poczet sztandarowy KWP w Olsztynie.

Powrót na górę strony