Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Lubelska 35
10-408 Olsztyn
tel. 47 73 142 00
fax  47 73 142 65


email: naczelnik.lk@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Marek MANISTA

 

Sekretariat
tel. 47 73 142 00

 

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego określono w § 20 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie z dnia 10 lutego 2018r.

Do zadań LK należy w szczególności:

  1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno – kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych,
  2. uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa (w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie może wyrazić zgodę na wykonanie badań na rzecz innych jednostek Policji),
  3. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki jednostek Policji na obszarze województwa,
  4. utrzymanie i doskonalenie akredytowanego w PCA systemu zarządzania zgodnie  z wymaganiami normy
    PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  5. prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („ślad NN”) i obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS),
  6. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych,
  7. współpraca z placówkami naukowo – badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej,
  8. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

 


 

Powrót na górę strony