Zespół KWP ds. Ochrony Praw Człowieka

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka".
(art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
fax: 47 731 55 25
e-mail: opc@ol.policja.gov.pl


Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
do spraw Ochrony Praw Człowieka
podinsp. Dorota Rak
tel. 47 731 55 33
e-mail: dorota.rak@ol.policja.gov.pl

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka pełni służbę
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Proszę o wcześniejsze umawianie spotkań - telefonicznie lub mailowo.

Specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
Tomasz Czepirski
tel. 47 731 55 34
fax: 47 731 55 25

e-mail: opc@ol.policja.gov.pl

 

Zespół do spraw Ochrony Praw człowieka realizuje następujące zadania:
 

 • reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi Komendy, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
 • propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
 • współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 • monitorowanie działań Komendy i jednostek Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
 • opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
 • monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosownych działań, w tym edukacyjno-szkoleniowych;
 • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania;
 • wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
 • udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
 • współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz  przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 • inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji.

 

Powrót na górę strony