Zespół Doradców ds. etyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. ETYKI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE:

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. ETYKI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W OLSZTYNIE:

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. Dorota Rak

tel. 47 731 55 33          

 e-mail: dorota.rak@ol.policja.gov.pl

Ekspert Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie
kom. Radosław Rząp

tel. 47 731 44 50         

 e-mail: radoslaw.rzap@ol.policja.gov.pl

 

ZADANIA DORADCÓW DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników KWP w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji
w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie poprzez:

  • działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
  • doradzanie w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem zadań służbowych, 
  • prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej policjantów i pracowników Policji.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Zespół działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności
i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Powrót na górę strony