Akty prawne

Akty prawne

 Konstytucja RP 


 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności


Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur


Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych


Europejska konwencja o zapobieganiu torturom


Ustawa dotycząca równego traktowania


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka


Konwencja w sprawie zakazu dyskryminacji kobiet


Ustawa o Policji


Zasady etyki zawodowej policjanta


Deklaracja o Policji


Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego


Europejski kodeks etyki policyjnej


Ustawa regulująca stosowanie broni palnej i śpb


Rozporządzenie RM w sprawie uprawnień policjantów


Zarządzenie KGP w sprawie hierarchiczności w Policji


Karta Praw Podstawowych UE


Wybrane dokumenty Rady Europy


Protokół Stambulski - podręcznik w sprawie dochodzenia tortur


Decyzja RE w sprawie dochodzenia poważnych naruszeń praw człowieka


Ochrona sygnalistów w dokumencie RE


Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie dochodzenia przypadków przemocy stosowanej przez policjantów


Konwencja o prawach dziecka


Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych


Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych


Deklaracja z Brukseli


Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021  


Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2023 

 

Powrót na górę strony