Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka

Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka w garnizonie warmińsko-mazurskim

Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka w garnizonie warmińsko-mazurskim obowiązujące od dnia 01.05.2022 r.

 1. Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi (jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie bez opieki tej osoby) przysługują n/w należności:
  a)    zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu
  b)    zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności postepowania
  c)    zwrot zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie
 2. Górną granicę należności z tytułu zwrotu kosztów podróży, noclegu i kosztów utrzymania, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).
 3. Górną granicę należności z tytułu zwrotu utraconego zarobku lub dochodu stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
 4. Zwrot kosztów podróży:
  a)    zwrot kosztów podróży środkiem komunikacji publicznej przyznawany będzie w wysokości faktycznie poniesionych, racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami z uwzględnieniem posiadanej ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje;
  b)    jeżeli przedstawienie biletów nie jest możliwe, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania;
  c)    zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczany jest jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem) w wysokości:

        - 0,60 zł/km dla samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm3
        - 0,30 zł/km dla samochodu o pojemności silnika poniżej 900 cm3
        - 0,30 zł/km dla motocykla i motoroweru;

  d)    w przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie;
 5. Zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania dokonywany jest według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 6. Zwrot zarobku lub utraconego dochodu:
  a)    jeżeli świadek pozostaje w stosunku pracy utracony dzienny zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop. Podstawą do dokonania wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia z zakładu pracy zawierającego kwotę utraconego dziennego wynagrodzenia brutto wraz z oświadczeniem zakładu pracy, iż pracownik w danym dniu nie otrzymał wynagrodzenia;
  b)    podstawę wypłaty należności w przypadku świadka prowadzącego działalność gospodarczą stanowią:
   - dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
   - deklaracja podatkowa potwierdzająca wysokość uzyskanego dochodu (ostatnia),
   - oświadczenie świadka, w którym przedstawi wyliczony przez siebie dzienny utracony zarobek oraz oświadczy, że w dniu przesłuchiwania nie wykonywał pracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 7. Potrzebę przybycia wraz z osobą towarzyszącą należy udokumentować poprzez dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności świadka lub zaświadczenia lekarza, iż w dniu wezwania wymaga on opieki innej osoby.
 8. Zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania czynności oraz utraconego zarobku lub dochodu  przysługuje świadkowi także wtedy, jeżeli stawił się na wezwanie, a nie został przesłuchany.
 9. W przypadku wezwania na ten sam dzień w kilku sprawach zwrot należności przyznaje się tylko raz.
 10. Należności, o których mowa wyżej, przyznaje się na wniosek złożony w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

(jp/tm)

 

Powrót na górę strony