Skargi i wnioski

 

Zespół Skarg i Wniosków,
w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie:

 

 1. Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w oparciu o art. 63 Konstytucji RP, przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, z zastrzeżeniem skarg w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 k.p.a.
 2. Obsługuje przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków.

 

Skargi/wnioski można składać:

 

 • pisemnie na adres: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10 – 521 Olsztyn,
 • ustnie do protokołu w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10 – 521 Olsztyn,
  w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach urzędowania, tj. 7.30 – 15.30,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skargi@ol.policja.gov.pl,
 • faksem na nr 47 73 155 05.
 • Jeżeli zastrzeżenia dotyczą czynności służbowych funkcjonariuszy z podległych jednostek skargę na zasadzie art. 223 § 1 k.p.a. i 228 k.p.a. należy składać
  w siedzibie właściwej komendy miejskiej/powiatowej Policji ustnie do protokołu, a także m.in.  pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

Komendant Miejski Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 23

10-526 Olsztyn

adres e-mail: skargi@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Miejski Policji w Elblągu

ul. Tysiąclecia 3

82-300 Elbląg

adres e-mail: komendant@elblag.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach

ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28

11-200 Bartoszyce

adres e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie

ul. Moniuszki 11A

14-500 Braniewo

adres e-mail: komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Działdowie

ul. Grunwaldzka 8

13-200 Dzialdowo

adres e-mail: komendant@dzialdowo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Ełku

ul. Chopina 10

19-300 Ełk

adres e-mail komendant@elk.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Giżycku

ul.  1-go Maja 26

11 – 500 Giżycko

adres e-mail: prasowy@gizycko.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi

ul. Mazurska 33

19-500 Gołdap

adres e-mail: komendant@goldap.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Iławie

ul. Wiejska 4

14-200 Iława

adres e-mail: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 5

11-400 Kętrzyn

adres e-mail: komendant@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2

11-700 Mrągowo

adres e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy

ul. Mickiewicza 17

13-100 Nidzica

adres e-mail: komendant@nidzica.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 6

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

adres e-mail: komendant@nml.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim

ul. Warmińska 8

11-100 Lidzbark Warmiński

adres e-mail: komendant@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Olecku

ul. Zamkowa 1

19-400 Olecko

adres e-mail: komendant@oleko.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie

ul. Handlowa 6

14-100 Ostróda

adres e-mail: dyscyplinarny@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Piszu

ul. Armii Krajowej 1

12-200 Pisz

adres e-mail: komendant@pisz.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie

ul. Pisudskiego 39

12-100 Szczytno

adres e-mail: skargi@szczytno.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie

ul. Jana Pawła II 39

11-600 Węgorzewo

adres e-mail: komendant@wegorzewo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

lub wyznaczony przez niego Zastępca

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00

 

Termin przyjęcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub jego Zastępców należy ustalić telefonicznie (nr tel. 47 73 155 00) lub osobiście w ramach obsługi interesantów w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) w Zespole Skarg i Wniosków. Interesanci proszeni są o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu i określenie tematu rozmowy.

 

Rozpatrywanie skargi/wniosku

 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 k.p.a. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 k.p.a., jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 k.p.a. nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

WAŻNE:

 

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 

 • W przypadku niezałatwienia sprawy(skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 

 • W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 • Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 

 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 144 44

 

Ochrona prawna osoby składającej skargę

 

Art. 225 § 1 k.p.a. przewiduje ochronę prawną osoby składającej skargę/wniosek.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 

WAŻNE:

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek, w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 k.k.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, telefon 47 73 155 00, faks 47 73 155 05.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 73 156 10, faks 47 73 156 15, e-mail iod.kwp@ol.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający z Działu VIII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KWP w Olsztynie będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  Zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KWP w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Powrót na górę strony