Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Usługa bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, kontaktując się  za pomocą:
•    faks: 47 73 156 25
•    e-mail : naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat.

Powyższa informacja jest wersją roboczą, w przygotowaniu jest wersja filmowa, w której osoby niesłyszące zostaną poinformowane w języku migowym o możliwościach załatwienia sprawy w KWP w Olsztynie.

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_polityki_spolecznej/rejestry_prowadzone_w_wps/rejestr_tlumaczy_jez_migowego 

 

Powrót na górę strony