Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „EGIDA - 22”

W niedzielę 16 października br., w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 780 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja  Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia, było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP/KSP/SP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

KMP Elbląg

W ramach przebiegu ćwiczeń, 20 osób które stawiły się na wezwanie zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały, między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci i pracownicy policji podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie. 

 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"

KPP Ostróda

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie w ćwiczeniach zaplanowano łącznie 20 osób, które posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

W ostródzkiej  jednostce utworzone zostały m.in. Punkty Kontrolno-Informacyjne (PKI) oraz Punkty Wydawania Wyposażenia (PWW). Punkty te stanowią istotny element w trakcie przyjmowania rezerwistów do danej jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.

Rezerwiści podczas szkolenia, które odbyło się w pomieszczeniach Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez nią do realizacji zadań. Ponadto przygotowano również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, które przeprowadził funkcjonariusz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródze. W przedsięwzięciu uczestniczyli ponadto wyznaczeni obserwatorzy z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.

Każdy z powołanych po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenie potwierdzające jego udział w przedsięwzięciu.

 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 • "EGIDA - 22"
  "EGIDA - 22"
 

(kh/mp/js)

 

Powrót na górę strony