Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku

Dbanie o środowisko naturalne to ważne zadanie dla nas wszystkich – dla każdego z nas osobna i dla każdej instytucji. Współdziałając możemy zrobić więcej, lepiej i szybciej. Temu służy też porozumienie podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W piątek (17.09.2021) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie spotkało się grono osób, które wiedzą jak ważne jest przeciwdziałanie przestępczości naruszającej przepisy ochrony środowiska. Gospodarzem spotkania był nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, któremu towarzyszyli jego Zastępca ds. kryminalnych insp. Edward Szydłowski oraz Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie mł. insp. Krzysztof Knopik, a jego uczestnikami Krzysztof Gołębiewski Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Joanna Kazanowska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz jej Zastępca Jerzy Wiesław Rydel.

 • Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia stojący za stołem w sali konferencyjnej
  Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia
 • Joanna Kazanowska i nadinsp. Tomasz Klimek podczas podpisywania porozumienia
  Joanna Kazanowska i nadinsp. Tomasz Klimek podczas podpisywania porozumienia
 • Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia siedzący za stołem w sali konferencyjnej
  Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia

Głównym celem tego spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw
i wykroczeń przeciwko środowisku. Olsztyńska komenda jest pierwszą z komend wojewódzkich w kraju, która podpisała taką deklarację, będącą konsekwencją porozumienia podpisanego w 2021 roku przez Komendę Główną Policji z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki niemu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ. Z uwagi na utworzenie w 2021 roku Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, który został wyposażony w uprawnienia do ścigania przestępstw godzących w szeroko rozumiane środowisko naturalne, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stał się dla Policji naturalnym partnerem w procesie zwalczania przestępczości środowiskowej czyniąc tym samym wysoce zasadnym uregulowanie zasad współpracy w postaci porozumienia.

Do najważniejszych obszarów w zakresie wzajemnej współpracy należą:

 • zwalczanie przestępczości środowiskowej poprzez wzajemną wymianę informacji w toku prowadzonych własnych działań wykrywczych,
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć angażujących obok Policji i GIOŚ także inne służby i instytucje w przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej,
 • organizowanie szkoleń i multidyscyplinarnych warsztatów dla koordynatorów krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za koordynację działań,
 • zwalczanie wykroczeń w obszarze ochrony środowiska,
 • działania prewencyjno – kontrolne czy współdziałanie w zakresie koordynacji wykonywania priorytetów Europolu oraz Interpolu z tego obszaru.

Policja podejmuje szereg inicjatyw przeciwdziałających przestępstwom występującym zarówno w sferze ogólnego dobra prawem chronionym jakim jest naturalne środowisko fauny i flory, jak też przestępstwom i wykroczeniom popełnianym w szarej strefie gospodarowania odpadami i gospodarowania naturalnymi zasobami. Od początku tego roku policjanci z Warmii i Mazur stwierdzili, że w regionie doszło do popełnienia 83 przestępstw polegających na złamaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jak do tej pory 66% prowadzonych w tych sprawach postępowań zakończyło się wykryciem sprawców.

Jak skuteczne jest współdziałanie warmińsko-mazurskich policjantów i inspektorów ochrony środowiska pokazała m.in. sprawa z Bogaczewa w powiecie Elbląskim w 2020 roku, kiedy praca śledczych ujawniła, że do Polski nielegalnie trafiały brytyjskie odpady, pod pozorem przeznaczenia ich do recyklingu. Dzięki podjętej wówczas wieloinstytucjonalnej współpracy do Polski nie trafiło ponad 200 ton odpadów.

Więcej na ten temat pisaliśmy na naszej stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/66102,220-ton-nielegalnych-odpadow-wroci-z-Polski-do-Wielkiej-Brytanii-Policjanci-ujaw.html?search=2496886

(tm)

Powrót na górę strony