Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa w Europie - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa w Europie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, która do współpracy zaprosiła również: Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, Biuro Prokuratora Generalnego Węgier oraz Główny Zarząd Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu. Taka współpraca wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.

Internet stał się praktycznie niezbędnym elementem naszego życia codziennego wykorzystywanym m.in. do komunikacji, zakupów, bankowości elektronicznej, edukacji oraz rozrywki. Coraz trudniej obecnie znaleźć dziedzinę życia, w której nie mają zastosowania technologie informatyczne, co w połączeniu z globalnym zasięgiem sieci, spowodowało, że jest to idealna przestrzeń do rozwoju przestępczości, w tym zwłaszcza tej o zasięgu międzynarodowym. Najczęściej spotykane rodzaje przestępstw popełnianych w Internecie lub za jego pośrednictwem są związane m.in. z bankowością internetową, oszustwami, pedofilią, stalkingiem, handlem ludźmi, handlem bronią i narkotykami, malware, ransomware, skimmingiem, etc.

Rezultaty będą w pełni wartościowe, gdy będą miały charakter międzynarodowy, ponieważ realnie wpłyną na podniesienie skuteczności organów ścigania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ prowadzenie współpracy międzynarodowej przez Policję jest obowiązkiem wynikającym z regulacji krajowych i międzynarodowych.

Realizacja projektu wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną. Wsparcie kierowane jest do 24 bezpośrednich uczestników międzynarodowych sesji szkoleniowych, przynajmniej 200 uczestników lokalnych szkoleń kaskadowych oraz pozostałych odbiorców rezultatów projektu.

W ramach projektu zaplanowana 3 spotkania Międzynarodowego Zespołu do spraw realizacji projektu: pierwsze spotkanie odbyło się w Niemczech - w lutym 2018; drugie na  Węgrzech - w październiku 2018, a trzecie w Olsztynie - ostatnie.

Celem 3 spotkania w Olsztynie (9-10 maja 2019 r.) było wszystkim podsumowanie działań projektu który realizowany jest przez partnerów od grudnia 2017 roku. Tematem spotkania będzie również analiza bieżącej sytuacji projektu, weryfikacja harmonogramu działań i ustalenie podziału zadań w kontekście zamknięcia działań projektowych, omówienie kwestii finansowych, rozliczenia i zakończenia przedsięwzięcia oraz analiza wyników ewaluacji projektu. Jest to ostatnie spotkanie zespołu do spraw realizacji projektu, ma więc na celu omówienie ostatnich zadań projektowych zmierzających do wypracowania założonych rezultatów projektu. Wcześniejsze

Spotkania ekspertów: w ramach projektu zaplanowano 5 międzynarodowych sesji szkoleniowych, w której uczestniczy w sumie 24  ekspertów z Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier i Niemiec. Z ramienia KWP w Olsztynie bierze udział 4 ekspertów.

Pierwsza sesja szkoleniowa odbyła się w terminie 19 - 23 marca 2018 r. w Niemczech w miejscowości Eberswalde. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem kryptowaluty oraz oprogramowania klienckiego w odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawach przestępstw gospodarczych; zabezpieczenie, właściwe  przechowywanie i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie wykrywczym, jako środka płatniczego wykorzystywanego do finansowania szeroko rozumianych działań o charakterze terrorystycznym.

Druga w dniach  28.05.2018 - 01.06.2018 roku w Wilnie na Litwie, Zagadnienia w programie dotyczyły m.in. monitoringu internetu, OSINT, zdolności analitycznych i narzędzi;  zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci, współpraca z zagranicznymi partnerami i dostawcami usług: 24/7, Siena i inne kanały wymiany informacji; Cyber ​​Forensics.

Trzecia sesja szkoleniowa odbyła się w Budapeszcie na Węgrzech w terminie 26 -30 listopada 2018 r. – poświęcona była wymianie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością.

Czwarta sesja szkoleniowa odbyła się w Bułgarii w Sofii, w terminie 25-29.03.2019 r. – jej celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli).

Piąta sesja ekspercka odbyła się w Łodzi - 27 maja -1 czerwca br.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się w Łodzi 27 maja 2019 roku z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich zagranicznych uczestników projektu.

Z KWP w Olsztynie w projekcie w grupie eksperckiej uczestniczą:

kom. Paweł Deptuła - specjalista Wydziału do walki z Cyberprzestęczością KWP w Olsztynie

podkom. Paweł Olber – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ( oddelegowany z WSPol w Szczytnie);

st. sierżant Piotr Olber –specjalista Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie;

st. sierżant Szymon Andrzejewski -  referent Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Olsztynie

Międzynarodowy Zespół projektowy:

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro – ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie;

Aleksandra Gorazda - starszy inspektor ds. funduszy pomocowych Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Olsztynie.

Szkolenie 20 listopada 2019 r.

Na listopad 2019 roku zaplanowano szkolenie, które jest rezultatem projektu pn. “Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+

Przez prawie dwa lata specjaliści w dziedzinie cyberprzestępczości z 5 krajów - Polski, Niemiec, Litwy, Bułgarii i Węgier dzielili się ze sobą wiedzą i doświadczeniami zawodowymi na temat mechanizmów i sposobów walki z cyberprzestępczością.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w spotkaniach eksperckich uczestniczyło 4 funkcjonariuszy, którzy wraz z pozostałymi ekspertami przygotowali raport będący bazą dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz ramowe programy szkoleniowe w zakresie wskazanej tematyki.

Dokumenty przesłane zostały również do różnych instytucji polskich i zagranicznych, które działają w obszarze zwalczania cyberprzestępczości.

Jako KWP w Olsztynie odpowiedzialni jesteśmy za zorganizowanie szkolenia, na którym zostaną przekazane wypracowane rezultaty, zorganizowane w oparciu o wypracowane programy szkoleniowe i wykorzystujące opracowany Raport.

Szkolenie przeznaczone jest dla funkcjonariuszy zajmujących się zagadnieniem cyberprzestępczości oraz techników kryminalistyki.

Zgodnie z programem szkolenia tematy, które będą omówione:

Kryptowaluta - czym są, najpopularniejsze waluty kryptograficzne, metody przechowywania i transferu – sierż. sztab. Marta Kondratowicz – Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie ( zaproszona na szkolenie z uwagi na posiadaną specjalistyczną wiedzę w tym zakresie)

Classical Forensic - informatyka śledcza związana z analizą i zabezpieczeniem dowodów cyfrowych z wyłączonego sprzętu informatycznego -  st. sierż. Piotr Olber – LK KWP w Olsztynie;

Live Forensic - informatyka sądowa, ochrona dowodów cyfrowych – kom. dr Paweł Olber – WSPol w Szczytnie

OSINT – biały wywiad – st. sierż. Szymon Andrzejewski – Wydział dw. z PG KMP w Olsztynie;

Mechanizmy uzyskiwania informacji i zabezpieczania dowodów cyfrowych w przypadkach związanych z pornografią dziecięcą – kom. Paweł Deptuła.

 

 

(jszo/tm)

Powrót na górę strony