Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn:Policjanci uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza (prze)Mocy

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza (prze)Mocy, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie i Fundację Inicjatyw Kobiet Aktywnych. Podczas Konferencji Naczelnik Wydziału Prewencji, podinsp. Berandeta Ćwiklińska – Rydel, wzięła udział w panelu dyskusyjnym, który odbywał się pod hasłem „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

„Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – pod takim hasłem odbyła się w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza (prze)Mocy. Jej organizatorem był Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Kobiet Aktywnych i przy wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Patronat nad Konferencją objęło Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się dwugodzinnym panelem dyskusyjnym, do udziału w którym zaproszeni zostali praktycy, którzy w swojej codziennej pracy podejmują przedsięwzięcia, mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie, niesienie pomocy jej ofiarom i oddziaływanie korekcyjno – edukacyjne na sprawców. Panel przebiegał pod hasłem „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wspólnie z dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, przedstawicielką Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i pracownikami olsztyńskiego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, uczestniczyła w nim Naczelnik Wydziału Prewencji olsztyńskiej Komendy - podinsp. Bernadeta Ćwiklińska – Rydel. Wyjaśniła ona uczestnikom rolę Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omawiając m.in. zadania policjantów, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego procedury „Niebieskie Karty”, czy też związane z prowadzeniem postępowań w przypadku popełniania przestępstw na szkodę osoby najbliższej. Jako przykład dobrej praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie policjantka wymieniła przede wszystkim interdyscyplinarny charakter działań interwencyjnych podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, zaznaczając rolę przedstawicieli poszczególnych służb i instytucji w udzielaniu kompleksowej pomocy członkom rodziny. Ponadto Naczelnik podkreśliła ogromne znaczenie działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji, m.in. w ramach kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, czy też podczas działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej – począwszy od najmłodszych, aż do seniorów.

W wystąpieniach plenarnych i obradach w sekcjach, które odbywały się podczas dwudniowej Konferencji udział wzięli profesorowie i doktorzy akademiccy z uczelni m.in. z Lublina, Białegostoku, czy też Katowic, a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, w tym jej prezes Luis Alarcon Arias. Omówił on źródła przemocy w rodzinie i strategie postępowania, wyjaśniając skąd się biorą osoby stosujące przemoc, a także omawiając dobre praktyki oddziaływań.

W roli słuchaczy Konferencji, poza Naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, uczestniczyli także przedstawiciele tego Wydziału, na co dzień zajmujący się koordynowaniem działań profilaktycznych i działań podejmowanych przez policjantów w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

Lc/kw

Powrót na górę strony