Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP:„Uczyć, informować, zapobiegać” - rozpoczynamy nabór uczestników szkolenia

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” to długofalowy projekt policji skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, realizowany pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Celem projektu jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez podniesienie świadomości prawnej zapoznanie z formami przemocy i sposobami przeciwdziałania jej w placówkach oświatowych oraz wzmocnienie integracji działań Policji
i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą w szkole.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

  2. Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji.

  3. Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

  4. Podstawy prawne i zasady współpracy szkół z kuratorami sądowymi.

  5. Cyberprzemoc – rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania.

  6. Pomóc dziecku krzywdzonemu – procedura „Niebieskie Karty”.

  7. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały edukacyjne, a całe szkolenie jest bezpłatne

 

Termin szkolenia: 20.04.2016r. (w godz. 9.00 – 14.00)

Miejsce szkolenia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 sala nr 160

 

Organizatorzy:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Prowadzący:

Sędzia Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie,

Przedstawiciel z Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

Zawodowy Kurator Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie,

Eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:

- Wydziału Prewencji,

- Wydziału dw. z Cyberprzestępczością

- Sekcji Psychologów

 

Szkolenie jest jednodniowe trwa 5 godzin i może w nim uczestniczyć dowolna liczba nauczycieli z każdej szkoły, pod warunkiem że posiadają zgodę dyrektora szkoły

(na jednym spotkaniu max. 90 uczestników)

Obowiązuje WYŁĄCZNIE REJESTRACJA INTERNETOWA uczestników, poprzez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

www.ko.olsztyn.pl

Nabór uczestników będzie trwał do dnia 10 kwietnia 2016r.

(MB/TM)

Powrót na górę strony