Wydział Ruchu Drogowego - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Ruchu Drogowego


Wydział Ruchu Drogowego
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W OLSZTYNIE

 

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 44 60
fax (89) 522 44 65
naczelnik.wrd@ol.policja.gov.pl

 

 

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Mariusz Tański

tel. 89 522 44 61
mariusz.tanski@ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

nadkom. Maciej Surowiec

tel. 89 522 44 82
maciej.surowiec@ol.policja.gov.pl

 

 

 

 

Sekretariat

Sylwia Jasionek
tel. 89 522 44 60
faks 89 522 44 65

 

Komórki pozaetatowe:


Zespół I ds. organizacji służby:


podinsp. Tomasz Skarżyński - koordynator - ekspert ds. organizacji działań

tel. 89 522 44 63
e-mail: tomasz.skarzynski@ol.policja.gov.pl
 

podkom. Marcin Staśkiewicz - specjalista ds. organizacji i efektywności ruchu drogowego
tel. 89 522 44 81
e-mail: marcin.staskiewicz@ol.policja.gov.pl
 

asp. szt. Tomasz Kisielewski - asystent ds. szkolenia i techniki ruchu drogowego
tel. 89 522 44 72
e-mail: tomasz.kisielewski@ol.policja.gov.pl
 

asp. szt. Tomasz Wojtanowski - asystent ds. służby ruchu drogowego
tel. 89 522 44 66
e-mail: tomasz.wojtanowski@ol.policja.gov.pl
 

asp. Dariusz Grunwald - asystent ds. służby ruchu drogowego
tel. 89 522 44 66
e-mail: dariusz.grunwald@ol.policja.gov.pl


mł. asp. Rafał Grzegorczyk - asystent ds. służby ruchu drogowego
tel. 89 522 44 67
e-mail: rafal.grzegorczyk@ol.policja.gov.pl


mł. asp. Łukasz Piórkowski - referent ds. służby ruchu drogowego
tel. 89 522 44 66
e-mail: lukasz.piorkowski@ol.policja.gov.pl


st. sierż. Przemysław Walaszek - referent ds. służby ruchu drogowego
tel. 89 522 44 66
e-mail: przemyslaw.walaszek@ol.policja.gov.pl
 

sierż. szt. Piotr Oberbek - referent ds. transportu drogowego
tel. 89 522 44 88
e-mail: piotr.oberbek@ol.policja.gov.pl

 


Zespół II ds. inżynierii ruchu drogowego:


podinsp. Krzysztof Walaszczyk - koordynator - ekspert ds. inżynierii ruchu drogowego i nadzoru
tel. 89 522 44 89
e-mail: krzysztof.walaszczyk@ol.policja.gov.pl


podkom. Robert Pieńkosz - asystent ds. inżynierii ruchu drogowego
tel. 89 522 44 78
e-mail: robert.pienkosz@ol.policja.gov.pl

 

asp. szt. Piotr Zielonka - asystent ds. wykorzystania dróg w sposób szczególny
tel. 89 522 44 84
e-mail: piotr.zielonka@ol.policja.gov.pl

 


Zespół III ds. profilaktyki RD:


st. asp. Jarosław Bojarowicz - asystent ds. profilaktyki ruchu drogowego
tel. 89 522 44 64
e-mail: jaroslaw.bojarowicz@ol.policja.gov.pl


Arkadiusz Brzostek - starszy inspektor ds. profilaktyki i analiz
tel. 89 522 44 90
e-mail: arkadiusz.brzostek@ol.policja.gov.pl


Sebastian Surwiłło- starszy inspektor ds. profilaktyki i ewidencji ukaranych kierowców
tel. 89 522 44 79
e-mail: sebastian.surwillo@ol.policja.gov.pl
 

Zbigniew Łopato- inspektor ds. profilaktyki i statystyki SEWIK
tel. 89 522 44 91
e-mail: zbigniew.lopato@ol.policja.gov.pl
 

 

   Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe, jak również udzielanie pomocy w tym zakresie jednostkom Policji, poprzez:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz inicjowanie działań wynikających z aktualnych zagrożeń;
 • prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach w komórkach organizacyjnych jednostek Policji województwa;
 • nadzorowanie funkcjonowania komórek ruchu drogowego w jednostkach Policji w zakresie efektywności i skuteczności podejmowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem tego rodzaju imprez;
 • organizowanie, koordynowane i wykonywanie pilotaży transportów ponadnormatywnych oraz wykonywanie eskort policyjnych osób objętych szczególną ochroną;
 •  koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • monitorowanie wykorzystania w komórkach ruchu drogowego sprzętu specjalistycznego oraz kontrolno-pomiarowego;
 • opracowywanie, na podstawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dokumentacji w zakresie występowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji bądź cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych oraz sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym na drogach województwa;
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych na terenie województwa oraz uczestnictwo w przeglądach tych dróg;
 • ewidencjonowanie, prowadzenie i rozpatrywanie odwołań, a także opracowywanie projektów decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie nałożenia kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, dotyczących skierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, a także opracowywanie projektów decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 • nadzorowanie bazy statystycznej SESPOL w zakresie ruchu drogowego na terenie województwa;
 • obsługa oraz sprawowanie nadzoru nad Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji, a także ewidencją kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.