Współpraca międzynarodowa - Policja Warmińsko-Mazurska

Współpraca międzynarodowa

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie prowadzi stałą współpracę z Policją Obwodu Kaliningradzkiego w oparciu o podpisany dnia 26 sierpnia 2004 r. w Kaliningradzie Protokół o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie a Urzędem Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Protokół ten podpisany został przez ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – inspektora Zdzisława Gazdę i generała – majora Milicji Siergieja A. Kiriczenko.

Pomiędzy KWP w Olsztynie a Ministerstwem Urzędu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Obwodu Kaliningradzkiego utrzymywane są bieżące kontakty na różnych szczeblach. W zależności od potrzeb organizowane są spotkania robocze przedstawicieli kaliningradzkiego UMSW i KWP Olsztyn, mające na celu organizację współpracy, wymianę informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Tradycją stały się  wzajemne wizyty z okazji Święta Policji.
Inną sferą współpracy międzynarodowej jest działalność przedstawicieli KWP w Komisji ds. walki z przestępczością działającej przy Polsko-Rosyjskiej Radzie ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Marek Walczak jest Przewodniczącym polskiej części Komisji ds. walki z przestępczością.

Główne kierunki pracy komisji to koordynowanie bieżącej współpracy Policji województwa warmińsko-mazurskiego i Policji Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie zwalczania przestępczości. Posiedzenia Polsko – Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim odbywają się raz w roku przemiennie w Polsce i w Obwodzie Kaliningradzkim FR.

Współpraca Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z holenderską Policją regionu Limburg.

Policja województwa warmińsko – mazurskiego z Policją holenderską regionu Limburg współpracuje na podstawie podpisanego 9 października 2008 roku w Venlo w Holandii Protokołu dotyczącego realizacji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Komendanta Policji Regionu Limburg – Noord postanowień Memorandum w sprawie porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i  Ministrem Sprawiedliwości Holandii w sprawie współpracy w zakresie rozwoju działalności policyjnej.

Na podstawie podpisanego Protokołu realizowane są wizyty studyjne dla policjantów i ekspertów policyjnych w Polsce i Holandii dotyczące następujących tematów:

  • wymiana doświadczeń w zakresie prewencji kryminalnej;
  • wymiana doświadczeń z zakresu organizacji wydarzeń o charakterze masowym;
  • wymiana doświadczeń z zakresu analizy kryminalnej;
  • współpraca w zakresie realizacji projektów wykorzystujących fundusze unijne;
  • wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy operacyjnej.

Region, z którym nawiązaliśmy współpracę, zamieszkiwany jest przez około 25 tysięcy Polaków. Holenderskiej Policji zależało i zależy na jak najlepszym poznaniu polskiej społeczności – jej tradycji, kultury, mentalności obywateli, natomiast Policji Warmii i Mazur – na zapoznaniu się z nowymi metodami pracy, innowacyjnymi rozwiązaniami.

Międzynarodowa współpraca Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2008