Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg: Odpowiedzialność prawna za czyny karalne i cyberprzemoc wśród nieletnich – policjanci edukują młodzież i nauczycieli

Policjanci z prewencji kryminalnej prowadzą w szkołach prelekcje dla dzieci, młodzieży i nauczycieli o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W tym tygodniu odwiedzili Szkołę Podstawową Nr 19 oraz SP Nr 23.

W minionym tygodniu policjanci zajmujący się profilaktyką odwiedzili między innymi dwie szkoły podstawowe (SP 19 oraz SP 23). Tematyka spotkań dotyczyła zaznajomienia wychowanków szkół z problematyką osób nieletnich popełniających czyny, które są objęte odpowiedzialnością prawną. Młodzież dowiedziała się, m.in. co oznacza termin „nieletni” i jakie kategorie osób obejmuje. W tym kontekście uczniowie zapoznali się z odpowiedzialnością, jaka na nich ciąży w związku z dopuszczeniem się nieodpowiednich zachowań naruszających przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego oraz skarbowego. Choć dla wielu młodych ludzi zagadnienia te wydawać mogą się obce, to niestety statystyki dotyczące czynów zabronionych popełnianych przez osoby nieletnie wskazują, że osoby te często nieświadomie bądź przez własną nieodpowiedzialność dopuszczają się zachowań, których konsekwencją jest skierowanie materiałów do sądu rodzinnego i nieletnich. W spotkaniach uczestniczyło 54 uczniów.

Policja przypomina!

Konsekwencje prawne młodzieży regulują zapisy w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W myśl cyt. Ustawy nieletni to osoba, która:

- nie ukończyła 18 lat, a jej zachowanie wskazuje, iż wykazuje przejawy demoralizacji;
- ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściły się popełnienia czynu karalnego;
- nie ukończyła 21 lat i względem niej orzeczone zostały środki wychowawcze i poprawcze.

Przejawy demoralizacji u nieletnich:

 • niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,
 • niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
 • zachowania agresywne,
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • palenie tytoniu,
 • picie alkoholu,
 • używanie narkotyków i innych środków odurzających,
 • popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne.


Zachowania tego rodzaju będące przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), będą przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli występują jako zespoły różnych zachowań  powtarzających się wielokrotnie  i systematycznie.

Nieletni odpowiada za popełnienie czynu karalnego, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo określone wykroczenie.

Przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich:

• przęstępstwa rozbójnicze – wymuszenia, kradzieże, rozboje
• kradzieże
• kradzieże z włamaniem
• udział w bójce i pobiciu
• zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy

Wykroczenia, za które nieletni ponoszą odpowiedzialność:

 art. 51 KW-zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku publicznego
 art. 69 KW-niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy
 art. 74 KW-uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu
 art. 76 KW-rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu
 art. 85 KW-samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych
 art. 87 KW-prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka
 art. 119 KW-kradzież lub przywłaszczenie mienia
 art. 122 KW-paserstwo
 art. 124 KW-niszczenie lub uszkodzenie mienia
 art. 133 KW-spekulacja biletami wstępu
 art. 143 KW-utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego
 
Jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuści się popełnienia czynu karalnego stanowiącego przestępstwo opisane w art. 10 § 2 kodeksu karnego, tj.:

 •  zamach na życie Prezydenta RP,
 •  zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa,
 •  sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących,
 •  uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego,
 •  sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 •  zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami,
 •  zamach terrorystyczny,
 •  napad rabunkowy, rozbój,

jego sprawę może rozpatrywać sąd karny i może odpowiadać jako osoba dorosła.

(js/rj)