Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel.47 73 155 04, tel. 47 73 155 07
e-mail: zaw@ol.policja.gov.pl

 

Audytor wewnętrzny
Zaświadczenie Ministra Finansów nr 867/2004

Marcin Dublaszewski

 

Starszy technik ds. audytu wewnętrznego

Małgorzata Kocięcka

 
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w KWP w Olsztynie uregulowane jest Kartą Audytu Wewnętrznego. 
 
KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
I Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego

 1. Ogólnym celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zwanej dalej „jednostką” oraz całego garnizonu warmińsko – mazurskiego Policji.
 2. Audyt wewnętrzny, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemu kontroli zarządczej w jednostce, wspiera Komendanta Wojewódzkiego w realizacji celów i zadań.
 3. Audyt wewnętrzny, poprzez czynności doradcze, przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania jednostki.
 4. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym. Podstawowe znaczenie mają czynności o charakterze zapewniającym. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.

II Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego

Audytor wewnętrzny:

 1. jest upoważniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności jednostki oraz Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego;
 2. ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów i materiałów, do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 3. ma zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń jednostki z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 4. ma prawo żądać od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego;
 5. może z własnej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 6. nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli zarządczej w jednostce, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga Komendanta Wojewódzkiego Policji we właściwej realizacji tych procesów;
 7. nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien mieć wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie znamiona przestępstwa;
 8. w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi, a także  z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli.

III Niezależność

Audytor Wewnętrzny:

 1. podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji;
 2. jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań;
 3. postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego.

IV Zakres audytu wewnętrznego

 1. Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz efektywności realizowanych zadań a w szczególności:
  • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
  • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;
  • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
  • ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;
  • ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;
  • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;
  • ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.
 2. Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie działalności jednostki.
 3. Audyt wewnętrzny może objąć swoim zakresem wszystkie obszary działania jednostki.
 4. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Komendant Wojewódzki Policji powinien być niezwłocznie informowany o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu. 
 5. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.
 6. Punkty 1-5 odnoszą się odpowiednio do wszystkich jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego.

V Techniki przeprowadzania zadania audytowego

 1. Wybór zastosowanych metod i technik do przeprowadzenia zadania audytowego zależy od uznania audytora.
 2. Audytor wewnętrzny korzysta z metod zawartych w Książce Audytu Wewnętrznego zawierającej zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego.

VI Sprawozdawczość

 1. Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zwane dalej „sprawozdaniem”, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego. 
 2. Audytor wewnętrzny, przed zwołaniem narady zamykającej, może przekazać kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny projekt sprawozdania.
 3. Sposób i tryb przekazania sprawozdania regulują odrębne przepisy. 
 4. Przynajmniej raz na kwartał audytor wewnętrzny przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji informacje o stanie realizacji planu audytu oraz działań podejmowanych poza planem.
 5. Audytor wewnętrzny w terminie do 15 lutego każdego roku przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
 6. Kopie sprawozdania rocznego przesyła się do komórki audytu wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie określonym w pkt.6. 
 7. Jeżeli w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona czynów, które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie zawiadomić Komendanta Wojewódzkiego Policji.

VII Relacje z podmiotami zewnętrznymi

 1. Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych, audytor wewnętrzny powinien brać pod uwagę, o ile jest to możliwe plan czynności kontrolnych i sprawdzających wykonywanych przez NIK i inne instytucje kontrolne tak, aby uniknąć niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytów. 
 2. Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor wewnętrzny powinien uwzględniać wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez NIK i inne instytucje kontrolne. 
 3. Audytor wewnętrzny powinien porozumiewać się z NIK i innymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji.
 4. Dokumentacja z przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym sprawozdania i notatki z czynności kontrolnych powinny być udostępniane NIK, innym instytucjom kontrolnym oraz komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Powrót na górę strony